Nieuwe Markstraat (voormalig pomphuisje): informatie over realisatie poppodium Merleyn

College legt bestemmingsplan voor aan gemeenteraad

Het college heeft op 28 februari 2023 besloten het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  In haar besluit geeft het college aan dat een poppodium vestigen op de voorgestelde locatie aan de nieuwe Markstraat mogelijk is, er is sprake van goede ruimtelijke ordening.

Dat betekent dat Merleyn op deze plek een nieuw onderkomen kan vinden. En dat is belangrijk omdat Merleyn een belangrijke schakel is in de Nijmeegse popinfrastructuur.

Op 8 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Realisatie poppodium Merleyn’ waarna de aankoop van het voormalig pompgebouw van Vitens aan de Nieuwe Markstraat is geformaliseerd.

In navolging op het raadsbesluit heeft het college op 12 januari 2021 het participatieprocesplan vastgesteld. Het participatieproces is op 5 november 2020 van start gegaan met een algemene digitale informatieavond en in maart 2022 tot een afronding gekomen.

Naar verwachting vindt besluitvorming door de gemeenteraad over dit bestemmingsplan plaats op 5 april 2023. U kunt de agenda voor de besluitronde vinden via de volgende link: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Het besluit van het college en de daarbij behorende stukken kunt u vinden via:
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/7604a425-62ac-46c5-a1d6-1d83e0038136

 

 

Nieuwe Markstraat (voormalig pomphuisje): informatie over realisatie poppodium Merleyn
Op de plek van het voormalig Vitens-pompgebouw wil de gemeente Nijmegen, samen met Stichting Doornroosje, poppodium Merleyn realiseren. Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van het pompgebouw, het besluit staat hier links.

  • A. 08-06 raadsvoorstel
  • A. 08-06 besluitenlijst

Op 5 november was er een digitale informatieavond
We hebben hier besproken hoe we omwonenden het beste kunnen informeren en betrekken bij de plannen. Ook hebben we het participatieplan besproken. Deze vindt u hier links. U kunt de informatieavond terugkijken op ons YouTube-kanaal.

  • B. Presentatie van 5/11/2021
  • B. Participatieprocesplan plus bijlagen.

Bijeenkomsten van de klankbordgroep
Bewoners en bedrijven rondom de beoogde locatie voor Merleyn konden zich aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep. Op de agenda voor deze overleggen staan de onderzoeken en het ontwerp-bestemmingsplan. De raad en het college is over het participatieproces geïnformeerd op 12 januari 2021.

  • C. 12/01 Raadsinformatiebrief
  • C. 12/01 Collegevoorstel

De volgende stukken uit deze overleggen kunt terugvinden hier links.

KG1: Notulen KG-overleg 14-01-2021

KG2: Afsprakenlijst locatiebezoek 04-03-2021

KG3: Notulen KG-overleg 09-06-2021

KG3.1: Presentatie KG-overleg 09-06-2021

KG4: Overleg 14 juli 2021

KG4.1: Presentatie KG-overleg 14 juli 2021

KG 4.2: Onderzoek verkeerstromen

KG 4.3: Toelichting bestemmingsplan 2012

KG 4.4: Visualisaties Merleyn

KG 5: Overleg 28-09-2021

KG 6: Overleg 12-01-2022

KG 7: Overleg met de wethouder 13-01-2022

KG 8: Overleg 25-02-2022

KG 9: Overleg 14 maart 2022

 Akoestisch onderzoek Merleyn

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld het plan of proces of wilt u een telefonische afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 024 – 329 30 36 of per e-mail via nieuwemarktstraat@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via 024 – 329 30 36 of per e-mail via nieuwemarktstraat@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Idee is ingestuurd op 26-10-2020