Vossenpels Noord

Update 27-11-2023

Het bestemmingsplan ‘Nijmegen Vossenpels Noord’, dat de gemeenteraad op 22 december 2021 had vastgesteld, is vernietigd. Dit betekent dat de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen en dat de gemeenteraad opnieuw over het plan moet  beslissen.

Inmiddels is het bestemmingsplan aangepast volgens de aanwijzingen van de Raad van State. Het college van B&W heeft het aangepaste bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover besluiten in de raadsvergadering van 20 december 2023. U vindt de stukken via deze link: Agenda Nijmegen - Besluitronde (raadsvergadering) woensdag 20 december 2023 16:00 - 19:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). Belanghebbenden hebben de gelegenheid om in te spreken bij de raad.

Beroep

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken, worden na het besluit van de raad bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de raad is te raadplegen op de landelijke website: www.officielebekendmakingen.nl. In deze publicatie is opgenomen in welke periode het bestemmingsplan ter inzage ligt en wie/waar beroep kan worden ingesteld. Daarnaast is het bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van Vossenpels Noord. Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkeling van het gebied.

Ambitiedocument, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan
In 2018 heeft de gemeente een ambitiedocument opgesteld voor Vossenpels Noord. In dit document is in grote lijnen beschreven wat de ambities voor Vossenpels Noord zijn. Dit document is uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Noord: Regels (ruimtelijkeplannen.nl) en een beeldkwaliteitsplan. Deze twee documenten geven aan waar wat gebouwd mag worden en wat voor uiterlijk en uitstraling de nieuwe wijk moet krijgen. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld door de gemeenteraad op woensdag 22 december 2021. 

Beroep bestemmingsplan
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 september 2023 een uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan ‘Nijmegen Vossenpels Noord’, dat de gemeenteraad op 22 december 2021 had vastgesteld. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd. Dit betekent dat de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen en dat de gemeenteraad het plan opnieuw moet  vaststellen. Meer informatie hierover vindt u in de brief  'Opnieuw vaststellen bestmmingsplan' in de bijlagen.

U vindt de uitspraak op deze website: Uitspraak 202200766/1/R4 - Raad van State.

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundige ontwerpers van de gemeente werken aan het stedenbouwkundig plan voor Vossenpels Noord. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van het gebied. Het ontwerp voor Vossenpels Noord wordt opgeknipt in 3 à 4 gebieden. In elk stadium van het ontwerp (schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp) worden de tekeningen met de bewoners van het gebied gedeeld.

Opruimwerkzaamheden
De gemeente voert de komende maanden opruimwerkzaamheden uit in Vossenpels Noord.
De opruimwerkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases:

  • Fase 1: Pelseland en alles ten noorden daarvan.
  • Fase 2: Alles ten zuiden van Pelseland

Tijdens de opruimwerkzaamheden start de gemeente met het verwijderen van bovengrondse obstakels zoals grote stukken puin en bomen op vervuilde grond. Daarna worden de in het gebied aanwezige bodemverontreinigingen verwijderd. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar ontplofbare oorlogsresten (OOO) en wanneer deze aanwezig zijn worden ze verwijderd. Daarnaast wordt de Japanse duizendknoop, een invasieve exoot (een plant), in het gebied verwijderd.

Voor meer informatie over de werkzaamheden en de actuele planning kunt u de presentatie ('Presentatie Bewonersavond 21 september') en de brieven in de bijlagen raadplegen.

Communicatie

Nieuwsbrief
Vanaf november 2022 vindt u op deze MijnWijkplanpagina elk kwartaal een nieuwsbrief. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen in Vossenpels Noord. De nieuwsbrief vindt u onder het kopje 'Bestanden'. 

Klankbordgroep
Gedurende de gehele doorlooptijd van de planontwikkeling is er afstemming met de in overleg met bewoners samengestelde klankbordgroep. Binnen deze overleggen houden we de klankbord geïnformeerd over de actuele stand van zaken en halen we informatie op uit de omgeving.

Informatieavonden over de opruimwerkzaamheden
In januari 2022 heeft de gemeente de bewoners van fase 1 geïnformeerd over de opruimwerkzaamheden tijdens een informatieavond. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd over de werkzaamheden. De presentatie van deze avond kunt u vinden in de bijlage.

In september 2022 heeft de gemeente een informatieavond over de opruimwerkzaamheden in fase 2 georganiseerd. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd over de werkzaamheden. De presentatie van deze avond kunt u vinden in de bijlage.

Informatieavonden over het stedenbouwkundig plan

De gemeente informeert de omgeving en de klankbordgroep op het moment dat er een nieuw stedenbouwkundig schetsontwerp is gemaakt. Tijdens bewonersavonden worden omwonenden gevraagd om op het plan te reageren. Ook de klankbordgroep wordt bij elk ontwerp geraadpleegd. Inmiddels heeft de gemeente voor verschillende gebieden een schetsontwerp gemaakt. U vindt de schetsontwerpen terug in de bijlagen.


Vooropnamen woningen door Lengkeek
Voor het hele gebied Vossenpels Noord hebben wij de firma Lengkeek gevraagd om vooropnamen te maken van de woningen i.v.m. de werkzaamheden.
Om eventuele wijzigingen/schades die als gevolg van deze werkzaamheden zouden kunnen worden veroorzaakt, is het noodzakelijk dat de bestaande bouwkundige toestand van de woningen/panden, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, wordt vastgelegd.

Vossenpelssestraat/Vossenpels

Deze straat valt niet binnen het project Vossenpels Noord. Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkeling van de Vossenpelssestraat/Vossenpels? Neem dan contact op met het projectteam Dorpensingel via dorpensingel@nijmegen.nl. Of kijk op Dorpensingel - MijnWijkplan. Heeft u vragen of opmerkingen over de huidige verkeerssituatie, dat kunt u ook mailen naar verkeer@nijmegen.nl. 

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Laura van Breda door een mail sturen naar vossenpelsnoord@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik ben zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen en mogelijkheden die er in Vossenpels Noord plaats gaan vinden op het gebied van (zelf) bouwen en wonen.

Antwoord

Beste Theo Smeets,Onder het kopje bestanden vindt u een aantal schetsontwerpen voor het gebied. Samen met het bestemmingsplan (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0268.BP22300-VG01/r_NL.IMRO.0268.BP22300-VG01.html) en het beeldkwaliteitsplan (ook onder bestanden) geven deze een eerste indruk van de toekomstige inrichting van het gebied. Momenteel zijn we in afwachting van een uitspraak in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan 'Nijmegen Vossenpels Noord'. De zitting vindt plaats op 14 april 2023. Verdere uitwerking van de plannen is van deze uitspraak afhankelijk. Mocht u een specifieke vraag hebben of meer informatie willen hebben, dan kunt u het beste even contact met ons opnemen via vossenpelsnoord@nijmegen.nl.

Antwoord

Ik was ook al aan het zoeken. Wacht even af tot het weekend.

Antwoord

Hier zou de digitale bewonersbijeenkomst van 14 dec terug te zien zijn! maar waar?

Antwoord

Beste J. Thijssen, we zijn op dit moment bezig met de montage van de opname van gisteravond. De opname zal uiterlijk donderdag op deze pagina geplaatst worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-11-2020