Gebiedsvisie Campus Heijendaal

Op 28 maart vond de derde werkbijeenkomst plaats voor de gebiedsvisie Campus Heijendaal. De werkbijeenkomst stond in het teken van de denkrichtingen die zijn uitgewerkt voor de thema’s cultuurhistorie & identiteit, groen & klimaat en levendigheid (wonen, werken en voorzieningen op de campus). De presentaties die deze avond zijn gegeven, zijn terug te vinden onder het kopje ‘Bestanden’. Wanneer u nog ideeën of aandachtspunten heeft bij de voorstellen die zijn gepresenteerd, dan kunt u deze naar ons mailen via campusheijendaal@nijmegen.nl . Graag ontvangen wij uw input vóór 18 april 2024, zodat we uw punten mee kunnen nemen in het verslag dat we van de bijeenkomst maken. Op het moment dat dit verslag klaar is, zullen we ook dit document via deze pagina van MijnWijkplan met u delen.

Aanleiding

De instellingen op Campus Heijendaal (Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de gemeente Nijmegen hebben de wens om Campus Heijendaal verder te ontwikkelen tot een toegankelijk en duidelijk herkenbaar gebied voor haar gebruikers en de stad en met maatschappelijke betekenis voor de regio en ver daarbuiten. De partijen hebben daarom afgesproken om samen te werken aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het campusgebied, dat noemen we een gebiedsvisie.In de gebiedsvisie staan afspraken op hoofdlijnen over de inrichting van het gebied, voor de middellange (2030) en lange termijn (2040).

Campus Heijendaal is het geheel van de gronden en gebouwen van Radboud Universiteit, Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Campus Heijendaal ligt aan twee belangrijke hoofdwegen van de stad Nijmegen, de Sint Annastraat en de Heyendaalseweg. Het Radboudumc ligt vooral aan de Sint Annastraat terwijl de universiteit haar gezicht met name aan de Heyendaalseweg heeft. Aan de noordoostzijde van het terrein ligt de spoorlijn Nijmegen–Venlo en station Nijmegen Heyendaal. De gebouwen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen staan tussen de Kapittelweg en dit spoor. Langs het spoor ligt een vrije busbaan die de campus rechtstreeks met station Nijmegen verbindt (rondje Heyendaal). De terreinen van de campuspartners samen vormen het plangebied.

Belangrijkste opgaven gebiedsvisie

Door samen te werken aan een toekomstplan kan de ruimte beter worden benut en kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd. De belangrijkste doelstellingen die we uitwerken in de gebiedsvisie, zijn:

• Het vergroten van de levendigheid en het verblijfsklimaat van het gebied, zodat Campus Heijendaal naast een plek om te studeren, onderzoeken en zorg te ontvangen ook steeds meer een plek wordt om te werken, wonen, verblijven, ontmoeten en ontspannen.

• Verduurzaming van mobiliteit in, van en naar het gebied, oftewel: een duurzaam bereikbare campus.

• Het versterken van de onderlinge/interne samenhang van het gebied, zodat het gebied meer als één campus aanvoelt en functioneert.

• Het versterken van de verbindingen tussen Campus Heijendaal, de naastgelegen buurten en de rest van de stad, zowel fysiek als in functionele/relationele sfeer, zodat Campus Heijendaal nog meer een levendig onderdeel wordt van de stad.

• Het versterken van de bedrijvigheid op de campus, zodat de toegevoegde waarde van bedrijven voor onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en banen verder kan worden vergroot.

Participatie met belanghebbenden

We zijn ons ervan bewust dat de plannen die we voor Campus Heijendaal in de gebiedsvisie maken impact hebben op inwoners en organisaties in onze stad en gebruikers van het gebied. Deze belanghebbenden willen wij via participatie een stem geven bij het opstellen van de gebiedsvisie. Om dit op een goede manier te doen, hebben we een participatieplan gebiedsvisie Campus Heijendaal opgesteld waarin we beschrijven wat we via participatie willen bereiken, wat de belangrijkste thema’s voor participatie zijn, wie de belanghebbenden zijn en op welke manieren en momenten wij hen willen betrekken.

Onder het kopje ‘Bestanden’ is het participatieplan voor de gebiedsvisie Campus Heijendaal terug te vinden.  

Planning

De planning van het participatietraject en de participatiesessies die we willen houden hangt samen met de planning van de uitwerking van de gebiedsvisie. De planning van het participatietraject en de participatiesessies die we willen houden hangt samen met de planning van de uitwerking van de gebiedsvisie.

Omdat het uitwerken van de gebiedsvisie meer tijd vraagt dan verwacht, is het ons niet gelukt om de oorspronkelijke planning te halen. Wij begrijpen het wanneer u dit jammer vindt. Ook wij hadden graag in 2023 verder met u gesproken over de uitwerking van de gebiedsvisie. Allereerst door u mee te nemen in de denkrichtingen die wij aan het uitwerken zijn voor de andere thema’s in de gebiedsvisie, zoals groen, biodiversiteit en levendigheid (wonen, werken en voorzieningen op de campus). En vervolgens om uw reactie te horen op de concept gebiedsvisie die dan is uitgewerkt.

Omdat wij graag op een later moment uw reacties op de denkrichtingen en daarna de concept gebiedsvisie horen, komen we in 2024 op deze twee stappen bij u terug. De planning voor het participatietraject ziet er daarmee (op hoofdlijnen) als volgt uit:

-12 Januari 2023, eerste bijeenkomst participatietraject – Deze werksessie heeft plaatsgevonden. Onder het kopje 'Bestanden'  vindt u de presentaties die deze avond zijn gehouden en een document met wat we hebben opgehaald (Opbrengst werksessie 12 januari).    

-11 juli 2023, tweede bijeenkomst participatietraject over denkrichtingen mobiliteit – Deze werksessie heeft plaatsgevonden. Onder het kopje 'Bestanden'  vindt u de presentaties die deze avond zijn gehouden en een document met wat we hebben opgehaald (Opbrengst werksessie 11 juli).   

-28 maart 2024, derde bijeenkomst participatietraject over de denkrichtingen voor de andere thema’s in gebiedsvisie – Thema ‘cultuurhistorie & identiteit, groen & klimaat en levendigheid’

-Q2 2024, laatste bijeenkomst participatietraject over de concept gebiedsvisie die dan is uitgewerkt

-Q3 2024, besluitvorming door gemeenteraad over gebiedsvisie

Besluitvorming

De vier initiatiefnemers maken uiteindelijk samen met het stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan de gebiedsvisie voor Campus Heijendaal. De inbreng van gebruikers en inwoners en organisaties uit de omgeving die wij hebben ontvangen, gebruiken wij bij het maken van de inhoudelijke keuzes in de gebiedsvisie. Deze inbreng heeft de status van ‘advies’. Dat wil zeggen dat we toelichten/motiveren hoe we tot keuzes in de gebiedsvisie zijn gekomen en duidelijk maken welke adviezen we waarom hebben overgenomen en welke waarom niet. De inhoud van de gebiedsvisie wordt voor akkoord voorgelegd aan de Stuurgroep Gebiedsvisie Campus Heijendaal, waarin bestuurders van de vier initiatiefnemende partijen vertegenwoordigd zijn. Na akkoord, wordt de visie voor vaststelling aan de gemeenteraad van Nijmegen voorgelegd. Zowel de Stuurgroep als de gemeenteraad worden via een participatieverslag geïnformeerd over wat de inbreng van gebruikers en inwoners en organisaties uit de omgeving is geweest, wat we daarmee hebben gedaan en waarom.

Projecten in de omgeving van Campus Heijendaal

Op Campus Heijendaal en in de directe omgeving staat de komende jaren een hoop te gebeuren. Binnen het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal wordt gewerkt aan de duurzame bereikbaarheid van de campus. In 2024 moet Station Heyendaal zijn getransformeerd tot een eigentijds station dat ook in de toekomst de groeiende hoeveelheid reizigers kan verwerken. En in de directe omgeving van de campus zijn plannen in voorbereiding voor studentenhuisvesting op de oude GGD locatie.

Wilt u meer weten over een van deze projecten, kijk dan op:

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heijendaal/project/duurzaam-bereikbaar-heijendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/centrum/project/verbouwing-station-heyendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/nieuwbouw-groenewoudseweg-275-oude-ggd-locatie

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/professor-bellefroidstraat-nieuwbouw-ggd

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: campusheijendaal@nijmegen.nl

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Nadat ik de laatste bijeenkomst heb bezocht, lijkt het mij duidelijk dat de keuze voor het autoluw maken van het Campus terrein een voldongen feit lijkt. Daar heb ik op zich geen probleem mee, maar dan zou ik wel willen voorstellen dat er nu alvast betaald parkeren wordt ingevoerd met gratis bewonersvergunningen in de omliggende wijken. Kan het personeel e.d. er alvast aan wennen en kan mijn man in zijn rolstoel gewoon op de stoep blijven rijden. Het is na de zomervakantie weer bar en boos. Stoepen staan vol, auto's die soms een deel voor opritten van huizen parkeren, binnen 1 meter van de hoek en regelmatig voor af- en opritjes voor rolstoelen, etc. etc. De straten zijn gewoon parkeerterrein voor de instituten om ons heen. Uitsel van betaald parkeren lijkt mij nergens voor nodig, laten we elkaar geen 'Mietje' noemen dat gaat er toch komen!

Antwoord

De beweging richting betaald parkeren in wijken is in het nieuwe stadsbrede beleid over de " mobiliteitstransitie " absoluut ingezet. Dat gaat er komen. Maar de problemen die u noemt van het parkeren op plekken waar dat niet mag : op stoepen en voor inritten, daar kan per direct iets aan gedaan worden. Mijn tip : maak foto's en gebruik de Meld & herstel lijn. Het probleem kennen we in al de omliggende wijken rond de campus en daar kan nu al op gehandhaafd worden.

Antwoord

Dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat ik foto's moet gaan maken van de parkeerdruk en -'ellende' die grotendeels door het Radboud e.d. wordt veroorzaakt. Daarbij loop ik vaak de rolstoel met mijn man te duwen en heb niet eens handen vrij, omdat ik stoep op stoep af moet, om foto's te maken. Want een stoep af en dan zorgen dat iemand er niet utivalt is een hele uitdaging. Nog erger is iemand in een rolstoel een stoep optillen, want daar vraagt een behoorlijke krachtsinspanning. Of ik moet iedere keer heen en weer over de stoep in de hoop dat de op- en afgangetjes niet geblokkeerd zijn. Maar goed, ik hou mijn hoop op snelle invoering van betaald parkeren voor niet bewoners.

Antwoord

Het was een rijke oogst van gedachten en standpunten op ronde 1 van 12 januari, die de organisatie volgens mij , ook goed heeft samengevat. Daarbij werd rekening gehouden met de frequenties. Het kan daarbij voorkomen dat sublieme individuele reacties "weg gemiddeld" worden. Een voorbeeld: de laatste reactie die mogelijk weinigen zagen over het voorstel van een light rail. Voor alles moet het aantal auto's terug door meer en beter OV, dit creeert veel ruimte op de weg, het plangebied en de omgeving. IK verwacht dat we bij de tweede bijeenkomst met gele briefjes moeten gaan selecteren. Dan zeker ook de waarde van individuele reacties meten.

Antwoord

Iedereen die er 12 januari niet bij kon zijn heeft nog een kans van zich te laten horen ! Mail naar campusheijendaal@nijmegen.nl Liefst voor 1 februari. Daarna wordt alles samengevat ter voorbereiding van de bijeenkomst in maart. Vraag aan Sandra van Reijmersdal : komt hier de samenvatting van de meningen van de deelnemers aan de werkbijeenkomst en alle nagekomen bijdragen per mail ?

Antwoord

Een overzicht van de ideeën en aandachtspunten die we op 12 januari en via de mail (tot 1 februari) hebben verzameld is binnenkort terug te vinden op MijnWijkplan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 08-09-2022