Kinderdorp Neerbosch (onderdeel van Nijmegen-West) - gebiedsontwikkeling

Opgave
Kinderdorp kent een lange en bijzondere geschiedenis. Het was ooit de grootste weesinrichting van Nederland met bijna 1100 kinderen. In de 150 jaar daarna heeft het zich ontwikkeld tot een groen gebied met veel ruimte voor zorg- en (speciaal) onderwijsinstellingen. Het kerkje, waar het Van ’t Lindenhout museum gevestigd is, de begraafplaats, verschillende paviljoens en een aantal huizen weerspiegelen deze geschiedenis. Het gebied is sinds de oprichting van de weesinrichting in 1866 in handen geweest van particulieren. De laatste decennia kreeg de openbare ruimte weinig aandacht en is daardoor behoorlijk verouderd. 

De gemeente nam begin 2022 gronden in Kinderdorp Neerbosch over van ontwikkelaar Plegt-Vos. De komende jaren gaat de gemeente aan de slag in het gebied om de openbare ruimte te verbeteren en het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daarnaast gaf de gemeenteraad opdracht om te onderzoeken welke nieuwe ontwikkelingen/functies aan het gebied kunnen worden toegevoegd.

Ambitiedocument en beheerplan
De ontwikkelplannen voor het gebied, gaat de gemeente uitwerken in een ambitiedocument. Dit document beschrijft welke wensen en ambities er voor dit gebied bestaan. Ook worden milieuaspecten (geluid, geur, etc.) en de belangen in het gebied benoemd. Tot slot worden de ontwikkelmogelijkheden van één of meer percelen geanalyseerd. 

Voor het onderhoud van de openbare ruimte maakt de gemeente een beheerplan. Hierin komt te staan welke zaken op welk moment worden opgepakt en welke keuzes we daarbij maken (bijvoorbeeld: welke type verlichting komt waar).

Planning
De gemeente is al begonnen met het uitvoeren van enkele onderhoudswerkzaamheden in het gebied.
Het is de verwachting dat het ambitiedocument voor dit gebied begin 2023 klaar is. Daarna start de planologische procedure met als resultaat: een gewijzigd bestemmingsplan met de daarbij behorende onderzoeken.  

Participatie
Het is de bedoeling dat Kinderdorp Neerbosch de aandacht en verbetering krijgt die het verdient. De gemeente wil de omgeving van Kinderdorp Neerbosch (bewoners, bedrijven, onderwijs,- en zorginstellingen) actief betrekken bij deze plannen. Deze partijen kennen het gebied goed. Echter, zij hebben soms ook tegengestelde belangen. In het participatieproces geven we alle stakeholders de mogelijkheid hun belangen kenbaar te maken. Dit doen we via één op één gesprekken, informatiebrieven, informatieavonden, en het oprichten van een klankbordgroep. 

In de afgelopen weken is er met meerdere partijen contact geweest om aan te geven dat de gemeente aan de slag gaat met het maken van plannen voor het gebied. Zo spraken we met de Belangen Vereniging Kinderdorp Neerbosch, het museum, Parnassia, vastgoedeigenaar paviljoens Together Wonen, Boer Siem en schoven we aan bij een gezamenlijk overleg van de verschillende (zorg)instellingen op het terrein. Eind van de zomer spreken we ook met een vertegenwoordiging van bedrijventerrein TPN West. 

7 april 2022 algemene ledenvergadering Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch (BVKN)
Het bestuur van de Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch (BVKN) heeft de afgelopen jaren regelmatig met de gemeente overleg gevoerd over de stand van zaken van de ontwikkelingen. Op 7 april jl. is de BVKN in haar algemene ledenvergadering bijgepraat over de actuele stand van zaken (zie de bijlage Presentatie_ALV op deze pagina).

11 juli 2022 overleg met bewoners over participatieproces
Op 11 juli spraken we met bewoners die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep. In dit overleg stond het participatieproces centraal en is de vorm en het doel van de nog op te zetten klankbordgroep besproken. 

05-09-2022 | Informatieavond omgeving
Op 5 september is er in het Van 't Lindenhoutmuseum een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen op Kinderdorp Neerbosch (zie uitnodiging aan de linkerzijde van deze webpagina)

Tijdens deze avond is verteld welke stappen wij willen zetten en hoe wij de buurt willen betrekken bij deze plannen. In het tweede gedeelte van de avond is gesproken over de aandachtspunten in het gebied. Aan de hand van kaarten van het gebied zijn wensen, ideeën en voorkeuren voor de toekomst van het gebied met ons gedeeld. 

Klankbordgroep
We streven een representatieve klankbordgroep na. Deze klankbordgroep bestaat idealiter uit ongeveer 12 leden die diverse belangen vertegenwoordigen (waaronder bewoners, bedrijven, instellingen). We vragen leden van de klankbordgroep om in +/- 3 werksessies (à 2 uur) te adviseren over de inhoud van de plannen voor Kinderdorp.
Inmiddels is besloten om alle 22 aanmeldingen voor de klankbordgroep te honoreren (hierover meer informatie in het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep op 11 oktober 2022).

11-10-2022 | Klankbordgroepoverleg over Gebiedsontwikkeling Kinderdorp Neerbosch
Zie het verslag van deze bijeenkomst op deze pagina.

24-01-2023 | Bijeenkomst Klankbordgroep
Zie het verslag van deze bijeenkomst op deze pagina.

28-02-2022 | Bijeenkomst Klankbordgroep (deze bijeenkomst wordt verzet naar een latere datum)


Aan de linkerzijde van deze pagina vindt u onder het kopje ‘Bestanden’ de documenten die zijn gedeeld of opgesteld naar aanleiding van overleggen met de omgeving. Hier delen we ook presentaties van informatieavonden.

Er bestaat een aparte projectpagina voor de reconstructie van het westelijke deel van de Scherpenkampweg.

 

Contact
Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar kinderdorp@nijmegen.nl.

Contactpersonen gemeente Nijmegen:

  • Pieternel Blankenstein, projectontwikkelaar
  • Frank Engelen, projectleider
  • Stan Tijsse Klasen, junior projectleider
  • Eva Zappeij, omgevingsmanager
  • Trudy Kaal, project assistent

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 14-04-2022