Kinderdorp Neerbosch - Gebiedsontwikkeling

Opgave
Kinderdorp kent een lange en bijzondere geschiedenis. Het was ooit de grootste weesinrichting van Nederland met bijna 1100 kinderen. In de 150 jaar daarna heeft het zich ontwikkeld tot een groen gebied met veel ruimte voor zorg- en (speciaal) onderwijsinstellingen. Het kerkje, waar het Van ’t Lindenhout museum gevestigd is, de begraafplaats, verschillende paviljoens en een aantal huizen weerspiegelen deze geschiedenis. Het gebied is sinds de oprichting van de weesinrichting in 1866 in handen geweest van particulieren. De laatste decennia kreeg de openbare ruimte weinig aandacht en is daardoor behoorlijk verouderd. 

De gemeente nam begin 2022 gronden in Kinderdorp Neerbosch over van ontwikkelaar Plegt-Vos. De komende jaren gaat de gemeente aan de slag in het gebied om de openbare ruimte te verbeteren en het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daarnaast gaf de gemeenteraad opdracht om te onderzoeken welke nieuwe ontwikkelingen/functies aan het gebied kunnen worden toegevoegd.

Ambitiedocument en beheerplan
De ontwikkelplannen voor het gebied heeft de gemeente uitgewerkt in een ambitiedocument. Dit document beschrijft welke wensen en ambities er voor dit gebied bestaan. Ook worden milieuaspecten (geluid, geur, etc.) en de belangen in het gebied benoemd. Tot slot worden de ontwikkelmogelijkheden van één of meer percelen geanalyseerd. 

Voor het onderhoud van de openbare ruimte maakt de gemeente een beheerplan. Hierin komt te staan welke zaken op welk moment worden opgepakt en welke keuzes we daarbij maken (bijvoorbeeld: welke type verlichting komt waar).

Participatie
Het is de bedoeling dat Kinderdorp Neerbosch de aandacht en verbetering krijgt die het verdient. De gemeente wil de omgeving van Kinderdorp Neerbosch (bewoners, bedrijven, onderwijs,- en zorginstellingen) actief betrekken bij deze plannen. Deze partijen kennen het gebied goed. Echter, zij hebben soms ook tegengestelde belangen. In het participatieproces geven we alle stakeholders de mogelijkheid hun belangen kenbaar te maken. Dit doen we via één op één gesprekken, informatiebrieven, informatieavonden, en het oprichten van een klankbordgroep. 

Klankbordgroepoverleggen en informatiebijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:

 • 7 april 2022 algemene ledenvergadering Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch (BVKN)
 • 11 juli 2022 overleg met bewoners over participatieproces
 • 05-09-2022 | Informatieavond omgeving
 • 11-10-2022 | Bijeenkomst Klankbordgroep 
 • 24-01-2023 | Bijeenkomst Klankbordgroep
 • 31-05-2023 | Bijeenkomst Klankbordgroep 
 • 20-06-2023 | Inloopmiddag omgeving

Aan de linkerzijde van deze pagina vindt u onder het kopje ‘Bestanden’  alle verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten.

Definitief ambitiedocument en reacties daarop

Na het klankbordgroepoverleg van 31 mei en de inloopbijeenkomst op 20 juni hebben wij van verschillende groepen reacties op het conceptambitiedocument ontvangen. Deze reacties hebben wij gebundeld en samen met het ambitiedocument voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Tijdens de vergadering van dinsdag 11 juli heeft het college het ambitiedocument vastgesteld. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd en heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september nog de mogelijkheid om vragen te stellen. In de volgende fase heeft de gemeenteraad de taak om de aanpassing van het omgevingsplan (bestemmingsplan) vast te stellen waarin de plannen concreter zijn uitgewerkt.

Beantwoording van reacties

Het projectteam heeft één antwoord opgesteld waarin wij reageren op alle vragen en opmerkingen die wij vanuit de omgeving hebben ontvangen. Deze beantwoording hebben wij in een document samengevoegd met alle binnengekomen reacties (het reactiedocument). We hebben naar aanleiding van de reacties twee kleine tekstwijzigingen aangebracht in het ambitiedocument. Daarnaast nemen we veel opmerkingen mee naar de volgende fase wanneer we de haalbaarheid van de plannen onderzoeken en de plannen concreter gaan uitwerken.

Definitieve documenten

Zojuist hebben wij het definitieve ambitiedocument en het reactiedocument (inclusief ons antwoord) op MijnWijkplan gepubliceerd (zie lijst met documenten aan de linkerzijde van deze pagina). Ook de volgende documenten hebben wij toegevoegd:

 • Het collegevoorstel;
 • De raadsinformatiebrief;
 • Het participatieverslag (een verplicht verslag dat beschrijft hoe het participatieproces is verlopen);
 • Het participatieprocesplan (een verplicht document dat wordt opgesteld bij aanvang van een project. In dit document wordt uitgelegd hoe het participatieproces er in grote lijnen uit zal zien).  

Planning

Na de zomer starten wij intern met een plan van aanpak voor de volgende fase. We onderzoeken in hoeverre de verschillende deelprojecten (omgevingsplan voor nieuwe ontwikkelingen, aanpak openbare ruimte, en het beschermingstraject cultuur historie) gelijk op kunnen lopen en hoe we het participatieproces daar op aan laten sluiten. Wat vast staat is dat we de omgeving in de volgende fase weer willen betrekken.

Ook willen we dit jaar een start maken met verschillende onderzoeken die nodig zijn om in 2024 het omgevingsplan te kunnen aanpassen. In het kader van verwachtingsmanagement geven we vast mee dat de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 het proces rondom het omgevingsplan mogelijk kan beïnvloeden. Intern worden er vanwege beschikbare capaciteit, gesprekken over de prioritering van projecten gevoerd. Dit kan mogelijk ook invloed hebben op Kinderdorp Neerbosch. 

Contact
Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar kinderdorp@nijmegen.nl.

Contactpersonen gemeente Nijmegen:

 • Pieternel Blankenstein, projectontwikkelaar
 • Frank Engelen, projectleider
 • Stan Tijsse Klasen, junior projectleider
 • Eva Zappeij, omgevingsmanager

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 14-04-2022