Veiligere Volsellastraat

De gemeente wil de verkeersveiligheid van de Volsellastraat verbeteren. We gaan de weg daarom aanpassen. Om tot goede aanpassingen te komen, willen we graag gebruik maken van uw kennis van de omgeving. Vandaar dat wij de omgeving vragen mee te denken in de mogelijke oplossingen voor de aandachtspunten en uiteindelijk te komen tot een aanpassing van de betreffende locatie(s).

NIEUWS 17-07-2024 Update Veiligere Volsellastraat
In het bericht van maart hebben we aangegeven dat we in het tweede kwartaal schetsen aan u voor konden leggen. Helaas hebben we deze nog niet beschikbaar. Zodra we meer zicht hebben over wanneer dit wel het geval is, communiceren wij hierover. 

NIEUWS 26-03-2024 Update Veiligere Volsellastraat
Uit de resultaten van de enquête die we vorig jaar hebben uitgevoerd blijkt dat de gebruikers van de Volsellastraat verschillende situaties als verkeersonveilig ervaren. Deelnemers hebben meegedacht in het aandragen van oplossingen, waaronder een ontsluiting van de wijk via het laatste gedeelte van de busbaan naar de Griftdijk. Tegelijkertijd bestaan ook zorgen over een dergelijke ontsluiting. De afgelopen maanden hebben we de verschillende belangen van deze ontsluiting afgewogen en de haalbaarheid hiervan bekeken. Een ontsluiting via de busbaan is juridisch niet mogelijk. Daarnaast verwachten we dat de 24-uurknip van de Griftdijk een positief effect heeft op een deel van de ervaren knelpunten, waaronder de aansluiting van de Volsellastraat op de Griftdijk. Vandaar dat we hebben besloten dat we ons richten op het veiliger maken van de Volsellastraat en een alternatieve ontsluiting hier geen onderdeel van uitmaakt.

Vervolg – stap 2 uit het participatieproces.
Voor de gesignaleerde knelpunten gaan we de komende periode oplossingsrichtingen schetsen, samen met VVN. We streven ernaar deze schetsen in het tweede kwartaal aan u voor te leggen. Hier ontvangt u te zijner tijd meer informatie over.  

NIEUWS 04-12-2023 Update Veiligere Volsellastraat
De gemeente ontvangt al langer klachten over de verkeersveiligheid in de Volsellastraat, de aansluiting op de Griftdijk en de oversteek van de Terralaan. Vandaar dat we samen met u oplossingen bedenken waarop we de Volsellastraat veiliger maken. Alle bewoners van de Volsellastraat en van omliggende straten, die van de Volsellastraat gebruik moeten maken om hun wijk in en uit te rijden, hebben we benaderd om deel te nemen aan een enquête. 
 
De resultaten van de enquête laten zien dat veel mensen de Volsellastraat als verkeersonveilig ervaren. Dat richt zich niet op een specifieke locatie maar is een aaneenschakeling van ervaren knelpunten. Ook komen veel bewoners met de suggestie om de ontsluiting van de wijk via het laatste gedeelte van de busbaan naar de Griftdijk te laten verlopen, omdat dit overzichtelijker en veiliger zou zijn. Dit is een ingrijpende verandering, die meer tijd en geld zal kosten dan voorzien. Voor de eventuele ontsluiting via de busbaan moet het bestemmingsplan worden aangepast en moet de gemeente op zoek naar middelen om de reconstructie te financieren. 

De komende weken gaan we de uitkomsten van de enquête Veiligere Volsellastraat in combinatie met het participatieproces onderzoeken. Hierbij nemen we zowel de eenvoudig te nemen maatregelen voor de Volsellastraat mee als ook de complexere maatregelen. Een complexere maatregel betreft het mogelijk ontsluiten van de wijk – inclusief t.z.t. Park Waaijenstein - naar de Griftdijk via de Volsellastraat en het laatste deel mogelijk via de busbaan. Dit is een ingrijpende maatregel en het is belangrijk dat we dit zorgvuldig afwegen, ook met direct omwonenden. Wij verwachten dat we hier februari/maart meer informatie over vertrekken. Deze algemene informatie delen we via MijnWijkplan. We streven er naar in het eerste kwartaal een bijeenkomst te organiseren waarin we u informeren over het vervolg van het veiliger maken van de Volsellastraat. Dan weten we ook of we de variant busbaan verder gaan uitwerken. En dan weten we hopelijk ook welke eenvoudige maatregelen in de Volsellastraat we al kunnen uitvoeren.

NIEUWS 09-11-2023 Resultaten stap 1: Enquête Veiligere Volsellastraat

Gedurende twee weken hebben bewoners, die via de Volsellastraat ontsloten worden, de mogelijkheid gehad om hun visie te geven op een aantal verkeerssituaties in de Volsellastraat. In totaal hebben ruim 160 respondenten hun reactie gegeven. Hieronder kunt u enkele uitkomsten terugvinden:

- Het grootste deel van de respondenten, namelijk 34 procent, woont in de Volsellastraat. De meeste respondenten zijn tussen de 26 en 67 jaar (91 procent) en maken met de auto gebruik van de Volsellastraat (72 procent).
- Locatie 1, aansluiting van de Volsellastraat met de Griftdijk, werd gemiddeld beoordeeld met een 3,2. Belangrijkste reden waarom dit punt een onvoldoende scoort betreffen de onoverzichtelijkheid van de kruising door onder andere groen, de helling en de vele verkeersstromen.
- Locatie 2, aansluiting fietspad op de Volsellastraat, werd gemiddeld beoordeeld met een 4,6. Hier vormt onbekendheid met de voorrangsituatie een belangrijke reden voor de lage score.
- Locatie 3, oversteek van de Terralaan, werd gemiddeld beoordeeld met een 3,7. Net als bij locatie 1, is de belangrijkste reden voor de lage score de onoverzichtelijkheid van de kruising. De vele verkeersstromen, groen, hard rijden en slecht zicht zorgen voor de respondenten voor een onveilige verkeerssituatie.
- Locatie 4, parkeervakken Volsellastraat in bocht, werd gemiddeld beoordeeld met een 6. Waarschijnlijk heeft de hogere score vooral te maken met dat deze situatie vooral door aanwonenden onveilig wordt ervaren aangezien zij hier hun auto parkeren en bij het wegrijden mogelijk hinder ondervinden door slecht zich op aankomend verkeer.

Vervolg
De veelheid aan reacties en suggesties vraagt om een gedegen afweging. Is het mogelijk om hier met relatief eenvoudige maatregelen de verkeersveiligheid te verbeteren of moeten hier grotere ingrepen gedaan worden? We kijken ook naar de raakvlakken met bijvoorbeeld de Visie op de Griftdijk. Vandaar dat een zorgvuldige interne afweging voor het vervolg nodig is. Meer informatie over het vervolg plaatsen wij in december op MijnWijkplan.

=====

Processtappen 

Stap 1: Inventariseren van mogelijke oplossingen voor vier verschillende locaties met behulp van een enquête. In week 44 delen we de eerste resultaten van de enquête op MijnWijkplan (https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/oosterhout/project/veiligere-volsellastraat) zoals de hoeveelheid mensen die heeft deelgenomen.

Stap 2: Vervolgens worden de resultaten door de gemeente onderzocht. We bekijken welke ideeën verkeerskundig en financieel haalbaar zijn.

Stap 3: De ideeën die haalbaar zijn lichten we toe tijdens een bijeenkomst. Vervolgens ontvangt u een brief met een uitnodiging naar een digitale enquête. U kunt dan aangeven welk idee uw voorkeur heeft. 

Stap 4: Aan de hand van alle reacties kiest de gemeente een idee voor de aanpassingen in de Volsellastraat. Deze keuze plaatsen we op MijnWijkplan.

Stap 5: De gemeente maakt een ontwerp voor de aanpassingen. Dit ontwerp wordt gemaakt door een aannemer. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wanneer dit precies zal zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Vijf vragen over veiliger Volsellastraat – 1. Waarom is het niet gelukt om in het tweede kwartaal van 2024 ‘oplossingsrichtingen te schetsen’ en die aan de bewoners voor te leggen? 2. Wanneer wordt dan wél duidelijk welke maatregelen de gemeente wil nemen om onze Volsellastraat veiliger te maken? 3. Wanneer kunnen we de beloofde bewonersbijeenkomst daarover verwachten? 4. Is er al een nieuwe projectleider? 5. Vindt de gemeente het na vijf letselongevallen in de afgelopen vier jaar nog steeds een goed idee om 50.000 auto’s per jaar van en naar Landgoed Oosterhout en Park Waaijenstein te gaan toevoegen aan de toch al drukke en onoverzichtelijke Volsellastraat?

Antwoord

Is de mogelijkheid om reacties achter te laten gesloten?

Antwoord

De gemeente wil een andere ontsluiting van de kavels in Park Waaijenstein en Landgoed Oosterhout: die auto’s omleiden via de onoverzichtelijke Volsellastraat. Dat maakt de Volsellastraat nóg drukker en onveiliger. Maar de villabewoners van de Van Boetzelaerstraat en Notensteinstraat mochten niet meedoen aan de enquête over maatregelen aan de Volsellastraat. “Het uitnodigen van de bewoners van Landgoed en Park Oosterhout (sic) kan ertoe leiden dat de belangen van de bewoners van de Volsellastraat mbt hun woonomgeving en verkeerssituatie verloren gaan in een grotere discussie,” voert de gemeente als reden aan. Als de gemeente echt zo begaan is met de belangen van de Volsellastraatbewoners, dan is de beste preventieve maatregel voor een veiliger Volsellastraat: geen extra auto’s toevoegen.

Antwoord

Maak van de hele Volsellastraat een fietspad waar auto’s te gast zijn. Verbied verkeer vanaf de Griftdijk naar de Volsellastraat. Stel een gedeelte van de busbaan open vanaf de rotonde, zodat wijkverkeer sowieso niet door een deel van de Volsellastraat hoeft. Alleen aanwonende gaan zo het stukje over dat loopt vanaf de busbaan tot de Griftdijk. Bijkomend voordeel is dat er veel minder kruisend verkeer is daar. Dat is een stuk veiliger voor fietsers, omdat de meeste auto’s toch linksaf zullen slaan, de wijk in, niet rechtaf over het fietspad. Zorg dat auto’s ook de wijk in kunnen vanaf de Griftdijk, de van Boetzelaestraat in, en dan verder over het brugje bij de Weefgewichtstraat. Maak die route wel eenrichting ivm fietsers en maak er meteen een auto te gast fietspad van met acceptabele betegeling of asfalt. De straat is nu een vreemde mengelmoes van stenen met kuilen. Haal de parkeerplek op de hoek van de weefgewichstraat en de volsellastraat weg ivm het overzicht / zicht.

Antwoord

Briljant idee om de busbaan open te stellen naar die fraai aangelegde nieuwe rotonde! Veel veiliger voor de volsellastraat en veiliger voor fietsers bij de busbaan. Hoop dat de gemeente veiligheid boven aan heeft staan! Toch?

Antwoord

Goed idee om de aansluiting Van Boetzelaer - Griftdijk te houden. Slecht idee om de busbaan open te stellen voor auto's. Dit creëert nieuwe problemen: De rechte busbaan loopt hellend af, de wijk in. Dit nodigt uit tot te hard rijden. Hier kan niet effectief geremd worden vanwege de bussen. De Aquilastraat is gebouwd in de vorm van een halve cirkel waardoor het een klankkast is. Door autoverkeer toe te voegen overstijgt het geluid de wettelijke norm ruim. Je kunt elkaar soms binnen niet verstaan met de ramen dicht. De Volsella is vanaf de bouwtekening de ontsluiting van dit deel van de wijk geweest. Bewoners hebben daarvoor gekozen. Bewoners van de Aquila hebben ingetekend (en betaald) voor een woning waar dat niet zo is. Je kunt dit dan niet zonder gevolgen aanpassen. Wél zijn de klachten uit de Volsella terecht. Er zijn echter allerlei verbeteringen mogelijk. Ook volgens een onafhankelijke partij als Veilig Verkeer Nederland. De Gemeente heeft hier gewoon te lang mee gewacht.

Antwoord

Let wel: Ik heb het over een klein gedeelte, niet de gehele busbaan. Alleen het stukje busbaan van de rotonde tot de volsellastraat.

Antwoord

De busbaan openstellen is een slecht idee, inclusief dat eerste stukje. Zie boven een van de redenen.

Antwoord

De problemen die u benoemd

Antwoord

4) Bewoners van de Aquila hebben ingetekend? Hier krijg ik het idee dat het met name een financiële kwestie is. Gemeente (of andere instantie?) heeft deals gesloten met kopers om zo makkelijker de woningen te kunnen verkopen. Gaat hier geld boven veiligheid? Krijg hier sterk het idee van JA ! 5) Gelukkig dat de klachten van de Volsella terecht zijn! Hopelijk worden wij als bewoners hierin ook serieus genomen. Wellicht kunnen ook wij dan nog intekenen (een deal sluiten) dat er geen vermeerdering van het verkeer gaat plaatsvinden.

Antwoord

4) Bewoners van de Aquila hebben ingetekend? Hier krijg ik het idee dat het met name een financiële kwestie is. Gemeente (of andere instantie?) heeft deals gesloten met kopers om zo makkelijker de woningen te kunnen verkopen. Gaat hier geld boven veiligheid? Krijg hier sterk het idee van JA ! 5) Gelukkig dat de klachten van de Volsella terecht zijn! Hopelijk worden wij als bewoners hierin ook serieus genomen. Wellicht kunnen ook wij dan nog intekenen (een deal sluiten) dat er geen vermeerdering van het verkeer gaat plaatsvinden.

Antwoord

De problemen die u benoemd gelden veelal ook voor de Volsella: 1) Ook de aansluiting griftdijk naar volsellastraat loopt (zelfs meer) hellend af de wijk in. Het nodigt hier ook uit tot te hard rijden. 2) Ook de Volsellastraat is gebouwd in de vorm van een halve cirkel. Waardoor ook een klankkast. Ook in de volsellastraat zal het autoverkeer door toevoegen vermeerderen. 3) Is dat zo dat de Volsella vanaf de bouwtekening de ontsluiting van dit deel (welk deel precies?) van de wijk is geweest? Waar kan ik dit inzien? Bewoners hebben daar voor gekozen? Ik heb daar geen weet van. Aan mij is die keuze niet voor gelegd (als eerste bewoner van het huis). Waar kan ik die keuze dan bevestigd inzien?

Antwoord

Hoi Tom, natuurlijk zijn er geen deals gesloten met de Gemeente. Ik bedoel dat het wel of niet aan een ontsluitingsweg liggen van een huis invloed heeft op de aankoopprijs en de woningwaarde. De wijk-ontsluiting via de Volsella is vanaf de bouw van de woningen openbaar bekend geweest voor iedereen. Nogmaals: ik ben het wel met u (en anderen) eens dat geen verkeer toevoegen aan de Volsella het beste plan is.

Antwoord

Waarom meldt de gemeente Nijmegen in de brief van 3 oktober 2023 aan de bewoners wel het goede nieuws ('Gemeente wil Volsellastraat veiliger maken') maar niet het slechte nieuws ('Gemeente wil auto's naar en van Park Waaijenstein omleiden via Volsellastraat')?

Antwoord

Transparantie in deze zou inderdaad wel wenselijk zijn. Hierbij de uitnodiging aan de gemeente.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 26-09-2023