Groene buffer voor Nijmegen-West

Uitnodiging 26 maart over groene ontwikkelingen Nijmegen West

Bent u benieuwd naar alle groene ontwikkelingen in Nijmegen West? Wilt u er meer over weten? Of er over meepraten of zelf meedoen?

Kom dan op dinsdag 26 maart tussen 19.00 en 21.00 naar de informatieavond in het Helicon aan de Energieweg 19 (zie bijlage voor de uitnodiging). Deze avond wordt georganiseerd door bewoners van Waterkwartier en Hees ondersteund door de gemeente Nijmegen. U kunt gewoon binnenlopen. 

 

Stand van zaken Groene Buffer Nijmegen-West 19-12-2018

Het is al even geleden dat de maatregelen zijn vastgesteld voor het terugdringen van de ervaren overlast van verkeer langs de Neerbosscheweg/Energieweg. Met deze mail praat ik u graag even bij over waar we nu staan.

De maatregelen die worden getroffen bestaan uit drie onderdelen:

Vergroening langs bedrijventerreinen
Geluidsreducerende maatregelen
Aanleg Tiny forests

Vergroening langs bedrijventerrein
Vertegenwoordigers van de WUM en de gemeente hebben een aantal bedrijven bezocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om bedrijventerreinen langs de Energieweg van beplanting te voorzien. Een aantal gesprekken moet nog worden gevoerd, maar de bedrijven zijn over het algemeen positief. Wel zijn er in sommige gevallen blokkades op het terrein, is het terrein geen eigendom of is er geen ruimte. In januari krijgt de ronde langs de bedrijven een vervolg, waarna een groenplan kan worden gemaakt. De planning is dat het groen er in het najaar van 2019 komt.

Geluidsreducerende maatregelen
De Roelofsgroep en groenbedrijf Donker Groen zijn bezig met de uitwerking van het plan voor de geluidsreducerende maatregelen, waaronder de diffractoren langs de Energieweg en Neerbosscheweg en de verlenging van het geluidsscherm langs de Neerbosscheweg. Voor de geluidsreducerende objecten 3b, 5b en 6b uit de overzichtstekening (zie bijlage) zijn we ook nog naar alternatieven aan het zoeken. Dit gebeurt in overleg met de gemeente, vertegenwoordigers van de WUM en de wijkraad Hees. Zij kijken ook welke planten en bloemen het beste langs de weg kunnen komen, bijvoorbeeld voor het afvangen van fijnstof en kleur langs de weg. Ook met het beheer wordt rekening gehouden: het groen mag maar 1x per jaar onderhoud nodig hebben.

De planning voor deze onderdelen is als volgt:

Uitvoering geluidsreducerende maatregelen Energieweg eind aug/half september 2019
Uitvoering geluidsreducerende maatregelen Neerbosscheweg half sept/half november 2019
Aanleg groen: najaar 2019

Voor nog meer vergroening komen op twee plekken Tiny Forests (kleine bosjes) zoals in de bijlage locaties Tiny Forests zijn weergegeven. De organisatie IVN Natuur Educatie zorgt voor de aanleg. Dat zal waarschijnlijk in maart 2019 zijn.
 

*De WUM is de klankbordgroep van bewoners uit de omliggende wijken, die naar aanleiding van de brede bewonersbijeenkomsten in 2017 en 2018 is samengesteld.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt mij bellen of mailen: t. 06-20396409, mail: e.neienhuijsen@nijmegen.nl

Met vriendelijke groet,

Eef Neienhuijsen
Projectleider

_________________________________________________________________________ 

Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidsscherm aan het Gaziantepplein langs de Neerbosscheweg verlengd. De gemeente treft deze en andere maatregelen om het geluid op deze wegen terug te dringen. Het College van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na uitvoerig overleg met omwonenden uit de vier omliggende wijken en geeft hiermee uitvoering aan de motie ‘West Wil Groene Buffer’.

Langs de Energieweg, op het traject tussen de rotonde Dr. Blecourtstraat tot aan de rotonde Ambachtsweg, komt een zogenaamde ‘diffractor’. Deze metalen constructie op maaiveld fragmenteert het geluid en krult het resterende geluid naar boven toe, waardoor eenzelfde geluidreductie (2dB) wordt behaald als met een geluidscherm van één meter.

Langs de Neerbosscheweg wordt het bestaande geluidscherm aan het Gaziantepplein in noordwestelijke richting verlengd op de aanbrug richting knooppunt Neerbosch en in zuidwestelijke richting tot aan het Bosje van de Baron. Op beide locaties kan hiermee een geluidreductie van 3dB worden bereikt. Op deze locatie is voor geluidschermen gekozen, omdat dit beter aansluit bij het huidige beeld en omdat er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van diffractoren. Ook op het traject ter hoogte van de Sonatestraat en de Aubadestraat komen diffractoren, maar dan op een hoogte van één meter. Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit, sociale- en verkeersveiligheid is er voor deze maximale hoogte gekozen, waarmee een geluidreductie van 6dB kan worden behaald.

Meer groen
De geluidwerende objecten krijgen waar mogelijk beplanting. Daarnaast hoopt de gemeente aan de zijde van het industriegebied in samenwerking met bedrijven de erfafscheidingen te kunnen vergroenen. Ook worden mogelijkheden onderzocht om de particuliere terreinen van de aanliggende bedrijven groener in te richten door bijvoorbeeld bomen aan te planten. Datzelfde geldt voor locaties langs de Energieweg, zoals het Helicon. Deze groenmaatregelen staan nog niet vast, maar zullen nader worden onderzocht. Wanneer hier overeenstemming met de bedrijven over wordt bereikt, kan het groen al eind dit jaar worden geplant. De plaatsing van geluidsschermen en diffractoren volgt dan in de periode februari-april 2019. De werkzaamheden zijn zo gepland dat deze niet botsen met de werkzaamheden aan de Waalbrug.

Achtergrond
In 2012 is naar aanleiding van de motie ‘West krijgt groene buffer’ afgesproken dat de gemeente bij een overschrijding van de milieuwaarden langs de Energieweg/Neerbosscheweg als gevolg van de komst van De Oversteek, de bewoners zou betrekken bij het bepalen van aanvullende milieumaatregelen. Hiervoor is 1 miljoen euro gereserveerd, die ook gebruikt mag worden voor de aanleg van groen in Nijmegen-West als milieumaatregelen niet of beperkt nodig blijken. Uit de metingen tot nu toe blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxiden onder de afgesproken waarde is gebleven. Omdat op sommige plekken het geluid de waarde wel overschrijdt, zijn in 2017 en 2018 diverse bijeenkomsten voor bewoners uit Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld en Waterkwartier georganiseerd. Daar zijn ervaren problemen geïnventariseerd en mogelijke oplossingen besproken en gewogen. Ook is met een kleinere groep bewoners uit de diverse wijken gewerkt aan een concreet voorstel met maatregelen, dat nu is vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019
Idee is ingestuurd op 25-03-2018