Inrichting Griftdijk (Noord)

Update 23-02-2024

Het college gaat binnenkort een besluit nemen over de plannen voor de eventuele herinrichting van de Griftdijk. Dit besluit wordt momenteel voorbereid. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met het invoeren van de 24-uurksnip. Die zal dit jaar al worden ingevoerd. Dit kunnen we alvast doen, omdat de gemeenteraad daar eerder al een besluit over heeft genomen. Wel moeten we hiervoor nog een aantal aanpassingen doen in de huidige regels. Een projectleider gaat hier de komende tijd mee aan de slag. We zullen ontheffingshouders en anderen in de omgeving hier nog uitgebreid over gaan informeren.
 

Wat speelt er?

Rondom de Griftdijk (Noord) zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen en bedrijven gebouwd. De weg werd daardoor door steeds meer mensen gebruikt. Om Nijmegen en aangrenzende gebieden via de Griftdijk bereikbaar te houden, heeft de gemeente in 2019 een zogeheten spitsknip ingevoerd. Ook zijn en worden er verschillende veilige oversteekplaatsen en rotondes gerealiseerd. De weg is nog steeds een belangrijke en veelgebruikte verkeersroute. De gemeente wil daarom onderzoeken de Griftdijk beter op de toekomst kan worden voorbereid.

 

We verkennen de mogelijkheden voor de inrichting van de Griftdijk

We kijken of het mogelijk is om in de huidige inrichting van de Griftdijk verbeteringen aan te brengen. We verkennen ook op welke manier we dat het beste kunnen doen.

 

We doen dit door drie vragen te beantwoorden:

  1. Welke functies heeft de Griftdijk nu en in de toekomst?
  2. Hoe willen we de Griftdijk in de toekomst inrichten?
  3. Wat moeten we doen om tot de gewenste inrichting te komen?

 

We gaan deze vragen beantwoorden door met mensen uit de omgeving te praten en door met specialisten (een team van interne en externe deskundigen op het gebied van o.a. mobiliteit, stedenbouwkunde en civiele techniek)) in gesprek te gaan. Bij het beantwoorden van de vragen moeten we rekening houden met veel verschillende aandachtsgebieden, zoals verkeer/bereikbaarheid, kabels en leidingen, landschap, groen, water en klimaatadaptatie. Hierdoor zijn er soms tegenstrijdige belangen. Het vinden van oplossingen zal daardoor een moeilijke opgave zijn.

 

Aan het eind van het verkenningsproces beslist het gemeentebestuur of, hoe en wanneer de inrichting van de Griftdijk wordt aangepast.

 

Over welk gebied gaat het?

Het project richt zich op het traject tussen de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat in het noorden en de Margaretha van Mechelenweg in het zuiden. Het gedeelte van de Griftdijk tussen de A15 en de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat wordt in een ander project (het aanpassen van de af-/oprit van de Griftdijk op de A15 ) meegenomen.

 

Wij raadplegen de omgeving

Om de wensen en ideeën van de omgeving in beeld te krijgen gaan wij in gesprek met omwonenden, bedrijven en organisaties uit de buurt. Dat doen we door inloopavonden te organiseren en door met mensen in gesprek te gaan. De informatie en ideeën die we verzamelen worden intern met verschillende specialisten besproken. De uitkomsten van deze sessies delen we met onze gesprekspartners. We laten ook zien óf en op welke manier we ideeën hebben verwerkt en waarom we dat op die manier hebben gedaan.

 

Inloopavond 12 oktober 2022

Op 12 oktober 2022 heeft de inloopavond over de inrichting van de Griftdijk plaatsgevonden in Voorzieningenhart De Klif. Tijdens deze inloopavond heeft de gemeente Nijmegen aan de hand van verschillende thema’s laten zien wat er speelt op de Griftdijk. Bezoekers hebben daarnaast de mogelijkheid gekregen om te reageren, vragen te stellen en om wensen, ideeën en voorkeuren voor de inrichting van de Griftdijk met de gemeente te delen.

 

Participatie leerlingen Citadel College

De gemeente Nijmegen heeft daarnaast een inspraakochtend georganiseerd voor leerliingen van het Citadel College. De leerlingen begonnen de ochtend met een mini-college over gemeente Nijmegen. Vervolgens zijn ze in een ontwerpsessie aan de slag gegaan met de toekomstige inrichting van de Griftdijk. We sloten de ochtend af met een lunch en een spannende rondeiding door het stadhuis waarbij we onder andere de raadszaal en de martelkelder bezochten. Van de input van de leerlingen is een verslag gemaakt. Deze vindt u in de bijlage. De inbreng die we hebben opgehaald tijdens dit inspraakmoment nemen we waar mogelijk mee in het vervolg.

 

Notitie participatie inloopavond Griftdijk

Deze notitie vindt u onder het kopje ‘Bestanden’. In deze notitie vindt u een weergave van de inbreng die tijdens deze avond is opgehaald. Ook digitale reacties zijn in de notitie verwerkt. De notitie geeft slechts een overzicht van de verzamelde gegevens. Er zijn nog geen inhoudelijke reacties in de notitie opgenomen. De notitie heeft een raadgevende rol. Het geeft een beeld van hoe de directe omgeving de Griftdijk ervaart en zo ook potentiele oplossingen biedt om de beleving en de functie van de huidige weg te optimaliseren. De opgehaalde inbreng van de omgeving is door de gemeente waar mogelijk meegenomen in het vervolg.

 

Reactienotitie participatie Griftdijk

Deze notitie vindt u onder het kopje ‘Bestanden’. In de reactienotitie stellen we een aantal randvoorwaarden vast en leggen we een aantal doelen aan u voor. De randvoorwaarden vormen het kader waar een mogelijke herinrichting van de Griftdijk aan moet voldoen. Deze komen voort uit onder andere gemeentelijk beleid en/of richtlijnen. Ze bepalen de beschikbare ruimte voor eventuele aanpassingen. De doelen komen voort uit de inbreng die we eerder intern en in de omgeving hebben opgehaald. Niet alle opgehaalde inbreng kan in deze reactienotitie al worden voorzien van een inhoudelijk reactie. Dat komt doordat niet alle inbreng binnen de scope van het project valt en doordat er nog keuzes moeten worden gemaakt in het proces. Dit lichten in de notitie nader toe.

 

Bijeenkomst inrichting Griftdijk 4 juli

Op 4 juli heeft de tweede bijeenkomst over de mogelijke herinrichting van de Griftdijk (Noord) plaatsgevonden. Het doel van de avond was om belanghebbenden te raadplegen over mogelijke scenario’s en om hen mee te nemen in het proces. De avond bestond uit een twee delen: een presentatie die ook online te volgen was en een meedenksessie. De presentatie en het verslag van de meedenksessie staan onder het kopje bestanden. 

 

Vervolg proces

Van de inbreng die we hebben opgehaald tijdens de bijeenkomst op 4 juli en de bijeenkomst met de leerlingen van het Citadel College maken we verslagen. Deze plaatsen we op MijnWijkplan. Deze inbreng nemen we samen met de eerder opgehaalde inbreng waar mogelijk mee in een voorstel voor een herinrichting. Dit is een document dat de gewenste herichting op grote lijnen beschrijft. Daarnaast moeten we onderzoeken op welke wijze we een herinrichting kunnen betalen en wanneer we deze kunnen realiseren. Het financieringsvoorstel zal gelijktijdig met het voorstel voor een herinrichting aan het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders) voorgelegd worden. We hopen dit begin 2024 te kunnen doen. We houden betrokkenen uiteraard op de hoogte van de gemaakte keuzes. Bij eeen positief besluit werken we de inrichting verder uit (ontwerp op detailniveau).

 

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u ook wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dan kunt u een e-mail sturen naar: griftdijk@nijmegen.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Waar blijft die beloofde 24-uursknip? – In juli 2016, nu dus 7,5 jaar geleden, heeft de gemeenteraad besloten een 24-uursknip (eerst als spitsknip) in te voeren op de Griftdijk. In de ‘Evaluatie spitsknip Griftdijk-Noord’ van mei 2019 staat: “Wij adviseren om die permanente knip naar voren te halen. Wanneer precies moeten we met elkaar verkennen; vóór het openen van de Italiëstraat, bijvoorbeeld medio 2020, zou een logisch moment kunnen zijn.” Op de inloopavond over de Griftdijk van oktober 2022 is de 24-uursknip spontaan 32 keer genoemd door bewoners. Op 1 december 2023 heeft een 25-jarige automobilist een 43-jarige scooterrijder aangereden op de Griftdijk. Als de gemeente de 24-uursknip had ingevoerd, dan hadden die automobilist uit Overbetuwe en die de volgende dag overleden scooterrijder uit Arnhem daar waarschijnlijk niet gereden. Kan de gemeente die permanente knip nu als de wiedeweerga, dus nog vóór de zomer invoeren?

Antwoord

Verlichting op Griftdijk is een onveilig rommeltje – In aanvulling op de hartenkreet van voorzitter Ben Bloemendal van Wijkraad Oosterhout in wijkblad ‘BEN er weer’: op sommige delen van de Griftdijk staan de straatlantarens oostelijk van de weg. Op andere delen westelijk. Op sommige delen staan ze aan beide kanten. Op andere delen staan géén lantarens of zijn ze al jaren kapot (zo laten wij onze dochters van 10 en 12 met een ongerust hart van de Dijkstraat richting Italiëstraat fietsen als het daar aardedonker is). Op sommige delen staan de lantarens dicht bij elkaar. Op andere delen (te) ver uit elkaar. Palen en armaturen zien we in alle soorten en maten. Dit is eind 2022 aan de gemeente gemeld. De situatie is afgelopen jaar niet verbeterd, eerder verslechterd. Kan de gemeente voor een veiliger verkeer vóór het eind van dit jaar alle straatlantarens laten werken en gaten in de verlichting opvullen? En bij de herinrichting van de Griftdijk voor meer eenheid in de verlichting zorgen?

Antwoord

Veilig Verkeer: Griftdijk te druk en smal voor 50 km/u De vele verkeersbewegingen door de bouw van woningen en voorzieningen langs de Griftdijk zijn niet te verenigen met de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat staat in het advies ‘VVN-aanbevelingen voor ontwerp Griftdijk’, op 10 oktober 2023 aangeboden aan wethouder Daemen van Mobiliteit. Ook is de Griftdijk op de meeste plekken te smal voor 50 km/u. Veilig Verkeer Nederland heeft daarvoor samen met buurtbewoners uit Nijmegen Oosterhout een landelijk afwegingskader ingevuld. De organisatie pleit voor een maximale snelheid van 30 km/u op de Griftdijk, met voldoende ruimte voor zowel fietsers als voetgangers én meer, veilige oversteekplekken. "De huidige snelheid van 50 km/u is bij alle uitwisselfuncties onveilig en vanuit de principes van ‘Duurzaam Veilig’ zeker niet passend,” oordeelt Veilig Verkeer Nederland. “Overwogen zou moeten worden om de maximumsnelheid per direct al terug te brengen naar 30 km/u.”

Antwoord
Idee is ingestuurd op 16-09-2022