Nieuwbouw Vossenlaan 44

Op deze pagina vindt u updates over het nieuwbouwproject aan de Vossenlaan 44.

25-03-2021 | Digitale informatieavond ontwerpbestemmingsplan
Op 9 maart 2021 is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierover is de buurt geïnformeerd op 25 maart tijdens een digitale informatieavond. Tijdens deze avond stond het ontwerpbestemmingsplan centraal. De Waalboog vertelde over hun plannen voor de zorgwoningen, de architect presenteerde de globale impressies en vanuit de gemeente werd het ontwerpbestemmingsplan toegelicht. De informatieavond is opgenomen. U kunt deze terugkijken via https://youtu.be/YZucZRjmz6k  
Ook kunt u de presentatie in pdf terugzien op deze pagina.

Van donderdag 18 maart tot en met woensdag 28 april 2021 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierop konden zienswijzen worden ingediend.

09-03-2022 | Het bestemmingsplan is vastgesteld
Op 9 maart 2022 is het bestemmingsplan 'Nijmegen Midden 2015 - 7 (Vossenlaan 44) door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 4 moties aangenomen:
- Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners
- Duurzaam, groen en natuurinclusief als uitgangspunt
- Veilig Verkeer in de Vossenlaan
- Evalueer het participatieproces

02-05-2022 | Eerste bijeenkomst over de moties
Op 2 mei is er met bewoners en de ontwikkelende partij een bijeenkomst geweest om te bespreken hoe het beste uitvoering te geven aan de moties.
Op deze pagina is de presentatie van deze avond bijgevoegd. Ook is opgenomen het concept voor de inrichting van de buitenruimte.

29-11-2022 | Tweede bijeenkomst over de moties
Op 29 november hebben belangstellenden meegepraat over de inmiddels voorliggende concrete voorstellen over de verkeersontsluiting en de groeninrichting/biodiversiteit van de herontwikkellcoatie Vossenlaan 44.
Als bijlagen op deze pagina zijn opgenomen:
- de uitnodiging die voor deze bijeenkomst werd verstuurd
- het verslag van de bijeenkomst met de bijlagen:

  • presentatie/agenda
  • Verkeersonderzoek Studio Verbinding
  • Inrichtingstekeningen Groen-Biodiversiteit

18-04-2023 | Beantwoording moties Vossenlaan
Bij brief van 18 april 2023 heeft het college aan de gemeenteraad een antwoord gegeven op de moties. Deze brief en enkele bijlagen (het aanvullend verkeersonderzoek en het rapport over het participatietracject) treft u aan op deze pagina.


Contactpersonen gemeente Nijmegen
Frank Engelen, projectleider
 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

In de rapportage verkeersadvies is bureau Studio Verbinding veel te kort door de bocht gegaan op het aantal verkeersbewegingen in de dromedarisstraat als gevolg van de bevoorrading van de COOP. Men beweert dat de COOP tweemaal per dag bevoorraad wordt. Dat is echter onjuist: de COOP wordt tweemaal per dag bevoorraad door een COOP trailer. En dagelijks door een diepvriestrailer. En dagelijks door een vrachtwagen met planten en bloemen. En dagelijks door de leverancier van champignons. En er komen dagelijks een of meer vrachtwagen om afvalcontainers op te halen. En al dat vrachtverkeer rijdt door de smalle Dromedarisstraat met aan weerszijden geparkeerde auto's. Inmiddels is voor ieder huis (!) de straat verzakt door het gewicht van al dat vrachtverkeer. Trailers rijden over het trottoir omdat de breedte van de weg ontoereikend is voor dit soort verkeer. De cijfers kloppen al niet, maar de interpretatie van de overlast en het gevaar ontbreekt volledig en zou opnieuw moeten gebeuren.

Antwoord

Antwoord deel 1: Geachte Marijn Boerman, Bedankt voor uw vraag. Het heeft even geduurd, omdat we aanvullend onderzoek moesten laten uitvoeren. Wij hebben uw vragen over de bevoorrading van de COOP voorgelegd aan het onderzoeksbureau Studio Verbinding. Het rapport is aangepast en er is extra documentatie toegevoegd. Zie hiervoor het rapport van 28 maart 2023 en dan specifiek ook bijlage 1 ”Observatie Vossenlaan 44”.

Antwoord

Antwoord deel 2: Hierbij de reactie: “ We hebben op één moment het vrachtverkeer geschouwd bij het laad-en lospunt van de COOP (woensdag 24-08-2022, 07:00). Dit moment hebben we alvorens afgestemd met de vestiging van de COOP. Zij hebben aangegeven dat er twee levermomenten zijn, één ’s ochtends en één rond de middag. Tijdens de schouw zijn we tijdens de volledige ochtend ‘window’ ter plekke geweest. Er heeft in deze tijd slechts één vrachtwagen gelost bij de COOP. Mogelijk komen er op andere levermomenten op de dag of in de week ook andere vrachtwagens, zoals de bewoners aangeven. Dit hebben wij echter niet kunnen waarnemen, dus we kunnen op basis hiervan ook geen aanpassingen maken in de rapportage.”

Antwoord

Antwoord deel 3: Uiteraard is het zo dat er meer en ook ander bevoorradingsverkeer door de straat rijdt, dan alleen van de COOP. Denk ook aan (pakket-) bezorgers. Van de schouw is extra documentatie toegevoegd als bijlage in de rapportage. Hierin staan de rijroutes van het vrachtverkeer van de andere winkels en foto’s die gemaakt zijn van de COOP vrachtwagen terwijl deze vanaf het laad- en lospunt de wijk weer uit rijdt. Hierop is te zien dat de vrachtwagen via de Dromedarisstraat en de Dingostraat richting de Hazenkampseweg rijdt. Het plan maakt extra wonen mogelijk dat zal worden ontsloten voor een groot gedeelte van de Vossenlaan. Maar het neemt niet weg dat er met name vanuit het zorggebouw extra verkeer zal komen aan de Dingo- en Dromedarisstraat. Verkeer dat er deels ook was ten tijde van de school.

Antwoord

Antwoord deel 4: Verder zijn er in het rapport nog 2 onjuistheden aangepast: - De Steenbokstraat is inderdaad onderdeel van de 30-zone; - De Vossenlaan is eenrichtingverkeer tot de Koedoestraat en niet tot de Gemsstraat. Met vriendelijke groet, Frank Engelen Projectleider Stadsrealisatie

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-03-2021