Reconstructie Heyendaalseweg

Nijmegen-Oost ligt ingeklemd tussen de belangrijke economische kerngebieden van de stad, zoals de binnenstad, Nijmegen Heijendaal en Sint Maartenskliniek. Dit zorgt dagelijks voor veel mobiliteit, niet alleen vanuit Nijmegen-Oost, maar ook dóór Nijmegen-Oost.

Hoe zorgen we ervoor de dat Nijmegen-Oost een aantrekkelijke woonomgeving blijft en dat de economische kerngebieden goed bereikbaar zijn? Samen met bewoners en belanghebbenden hebben we dit in kaart gebracht. 

14-10-2021 Stand van zaken werkzaamheden

We naderen de voltooiing. De aannemer NTP heeft nog wat afrondende werkzaamheden in de week van 18 oktober, maar de omleidingsroute wort vrijdag 15 oktober vóór 17:00h opgeheven. Er is dan weer gemotoriseerd verkeer in twee richtingen mogelijk.

De begrijpelijke vraag "er zou toch rood asfalt voor de fietspaden komen?" wordt al regelmatig gesteld. Het asfalt voor de fietspaden wordt onder invloed van gebruik en licht de komende maanden steeds roder. Let maar op.

01-10-2021 Stand van zaken werkzaamheden

Nu de asfaltwerkzaamheden bijna zijn afgerond, moeten op de Noordwestzijde nog een aantal parkeervakken en een stuk trottoir worden aangebracht. Deze werkzaamheden duren tot en met 15 oktober.
De rijbaan is tot die tijd nog in één richting te berijden voor motorvoertuigen, van het Noorden naar het Zuiden. Fietsverkeer blijft in twee richtingen mogelijk. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer vanuit het Zuiden blijft tot die tijd gelden en er zullen hekken en zogenoemde schildjes op de rijbaan aanwezig blijven om de veiligheid voor de weggebruikers te waarborgen. Op zaterdag 16 oktober zal naar verwachting de complete rijbaan weer voor al het verkeer in twee richtingen opengesteld worden. De wegwerkzaamheden zijn dan afgerond. De gemeente zal in het binnenkort aanbrekende plantseizoen de nieuwe bomen en beplanting aan laten brengen.

27-09-2021 Stand van zaken werkzaamheden 

Aan de Oostkant zijn de parkeerplaatsen en trottoir gereed. Aan de Westkant wordt daar nog aan gewerkt. Afgelopen week is een brief bij de bewoners bezord om de afsluiting deze week voor alle gemotoriseerd verkeer mee te delen. De afsluiting is o.a. nodig om het werk aan de rioolputten in het midden van de weg veilig uit te kunnen voeren. Voor hulpdiensten blijven de woningen bereikbaar.

Volgens planning wordt dinsdag 28 en 29 september de funderingslaag en de eerste asfaltlaag aan de Westzijde aangebracht. Op zaterdag 2 oktober wordt de bovenste laag asfalt aangebracht.

In de weken van 4 en 11 oktober wordt nog gewerkt aan de Noordwestelijke parkeervakken en trottoir. Naar verwachting worden vóór het einde van het jaar de plantvakken ingevuld en de nieuwe bomen gepoot.

 

23-07-2021 Stand van zaken werkzaamheden 

Het werk vordert, maar loopt uit op de eerdere planning.

Van 30 juli t/m 29 augustus wordt er wegens vakantie niet gewerkt aan de weg. Het traject is dan tijdelijk weer in twee richtingen open, ook voor gemotoriseerd verkeer.

Van 30 augustus t/m 2 oktober wordt er gewerkt op de Westelijke weghelft en is de Oostelijke helft beschikbaar voor fietsers in 2 richtingen en voor gemotoriseerd verkeer in Zuidelijke richting. Hulpdiensten kunnen dan op dezelfde wijze gebruik maken van de weg als in de afgelopen 8 weken.

Een brief met nadere informatie voor aanwonenden c.a. wordt maandagochtend 26-7 bezord en is ook op deze pagina geplaatst. Er volgt ook een persbericht.

 

21-05-2021 Start werkzaamheden 31 mei 

Na een lang voortraject is het op 31 mei zover dat de uitvoering van de reconstructie/herinrichting Heyendaalseweg tussen de Groesbeekseweg en Groenewoudseweg kan starten.

Het ontwerp is tot stand gekomen in een participatietraject met een groep bewoners. Wij zijn van mening dat hieruit een goed ontwerp is voortgekomen waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met wensen en belangen van de betrokken partijen.

Gemeente heeft een succesvolle aanbesteding gehouden waarbij naast de prijs ook nadrukkelijk is beoordeeld op kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en doorlooptijd. Dit heeft ertoe geleid dat aannemersbedrijf NTP uit Angerlo het werk mag gaan uitvoeren.

De huidige verwachting is dat het werk, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, na circa 3 maanden kan worden afgerond.

Een negental bomen die van matige kwaliteit zijn, worden vervangen en er worden er nog een zestal bijgeplaatst. Dit gebeurt later in het jaar in het plantseizoen. De grond rond de bomen wordt verbeterd om de bomen goed tot hun recht te laten komen.

De aannemer bezorgt vóór aanvang van de werkzaamheden een informerende brief bij de aanwonenden. Hierin worden ook contactpersonen vermeld. Ook bereikbaarheid van de woningen wordt hierin toegelicht.

Vanzelfsprekend probeert gemeente en aannemer de overlast tot een minimum te beperken.

Er wordt gewerkt met werkvakken vanaf de rotonde met de Groenewoudseweg in Noordelijke richting naar de Groesbeekseweg. Eerst in verschillende werkvakken de Oostelijke helft van de Heyendaalseweg en vervolgens de Westelijke helft van Zuid naar Noord.

Er moet tijdens het werk altijd een rijbaan beschikbaar blijven voor hulpdiensten en ander gemotoriseerd verkeer in Zuidelijke richting en voor (brom)fietsen en scooters verkeer in twee richtingen. (Verkeers)veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. In het werkvak is tijdens de betreffende uitvoeringsfase parkeren niet of beperkt mogelijk.

Behalve bij het aanbrengen van het asfalt – volgens de huidige planning eind augustus - wordt er niet in de weekenden of ‘s nachts gewerkt. Het asfalt wordt in één keer op een zaterdag overdag aangebracht over het gehele wegdeel tussen Groenewoudseweg en Groesbeekseweg

Er worden duidelijke verkeersomleidingen uitgezet in een goede samenhang met de huidige werkzaamheden aan de Graafseweg.

 

29-04-2021 Definitieve uitvoeringstekeningen geplaatst bij "Bestanden".

Nadere informatie volgt medio mei.

 

26-10-2020 Tekeningen geplaatst bij "Bestanden" van het laatste concept van het plan voordat het definitief wordt.

 

Informatieavond

Donderdag 9 mei 2019

Met de focusgroep hebben wij een aantal sessies gehad om de plannen af te stemmen. Deze zijn gedeeld tijdens de inspraak ronde op de politieke avond. Hierop zijn de plannen uitgewerkt tot een gezamenlijk gedragen schetsontwerp.We presenteren het ontwerp voor de herinrichting aan u tijdens de informatieavond op:

Datum: Donderdag 9 mei 19:00u Locatie: Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen

 Focusavonden

Woensdag 4 april 2018

Het verslag wordt goedgekeurd met aanpassingen als vragen:meting fijnstof milieu en gebruik reizigers S100 richting campus terrein versus Heyendaalseweg. 

Carlo Buise(programmamanager radboudumc) geeft een presentatie over de ontwikkelingen campusterrein met een doorkijk naar 2030. Presentaie is toegevoegd.(zie duurzame bereikbaarheid 04.04.2018)

Met de focusgroep wordt er invulling gegeven aan groen en parkeren. Daarvoor wordt een een grote tekening gebruikt waar de voorkeur met vlakken groen en parkeren wordt ingeplakt.        Dit wordt door het projectteam verder uitgewekt en over enkele weken teruggekoppeld. Daarna kan een schetsontwerp worden uitgetekend.


Woensdag 28 februari 2018
Met de focusgroep zijn de hoofddoelstelling en de scope van het traject opnieuw besproken. Verslagen worden na de focusgroep gestuurd en vastgesteld in volgend overleg. Het laatste overleg wordt vastgesteld.Het blijft zo dat we met de focusgroep en de wethouder een gedragen ontwerp in een plenair overleg aan de buurt willen presenteren.

Er wordt toelichting gegeven over projecten met raakvlakken zoals Beter Benutten Vervolg, Last Mile, ontvlechting verkeer Campus etc. Voor veel bewoners is dit erg verhelderend en er wordt afgesproken hoe we deze procesgang kunnen afstemmen met onze scope.
Er is gesproken over een alternatieve parallelle fietsroute die vooral voor de NSG(1500 leerlingen) mogelijkheden bieden. Dit gaan we aankomende tijd goed onderzoeken. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat ze verwachten dat de fietsers de kortste weg nemen en dat is Heyendaalseweg.
School klein Heyendaal vraag om eerder te maken aanpassingen(markering, VRI etc.). Nemen we mee in vervolgoverleg. Voorkeur gemeente is om alles in 1 keer uit te voeren.
Zijn er naast de 10 besproken varianten -waarvan er 2 over bleven- nog nieuwe varianten? Na overleg is er een variant waarbij er een lichte verhoging in de parkeerstraat wordt aangebracht. Bij deze variant worden de min en pluspunten genoemd(plus; ruimte parkeren, meer veiligheid fietsers, min: inleveren trottoir, veiligheid voetgangers). Uiteindelijk is iedereen unaniem voor deze nieuwe variant(zie voorbeeld foto) die als basis gaat gelden voor de inrichting. Daarnaast is er maatwerk voor het ontwerp nodig.

Donderdag 8 februari 2018
Tijdens dit overleg is door een aantal leden van de focusgroep toelichting over het rapport buurtonderzoek aan de wethouder gegeven.

Om door te gaan zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Er is een vervolgoverleg geplant op 28 februari.

Afspraken/overlegpunten 13-2-2018 zijn bijgevoegd.

Woensdag 10 januari  2018
Tijdens deze avond is er door bewoners een 'rapport buurtonderzoek' aan de gemeente aangeboden. Dit rapport is de volgende dag aan de wethouder aangeboden. Daarna is er voor 8 februari een afspraak gemaakt met de focusgroep en de wethouder om samen in gesprek te gaan.


Maandag 30 oktober 2017
Tijdens deze avond is er een verbetervoorstel besproken met de focusgroep, dit ontwerp wordt aan de wethouder voorgelegd. Het schetsontwerp wordt aankomende weken definitief uitgewerkt. 


Woensdag 27 september 2017
Het concept schetsontwerp wat als resultaat uit de voorgaande focusavonden is gekomen wordt besproken (Presentatie en verslag focusgroep 3).


Woensdag 28 juni 2017
Tijdens deze avond zijn we met elkaar in gesprek gegaan om het toekomstige wegbeeld te bespreken. Door middel van stickers heeft iedereen zijn voorkeur aangegeven wat betreft scenario, ingrediënten en profiel (zie verslag focusgroep 2)

Woensdag 31 mei 2017
Met alle belanghebbenden en bewoners zijn we bij Basisschool Heyendaal bijeengekomen  om buiten te inventariseren waaruit een kansen- en knelpuntenkaart is gekomen (zie kansen- en knelpuntenkaart)

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019
Idee is ingestuurd op 01-11-2017