Nieuwbouw Groenewoudseweg 275 (oude GGD-locatie)

Nieuwbouw aan de Groenewoudseweg 275
De GGD gaat van de Groenewoudseweg verhuizen naar de locatie aan de Professor Bellefroidstraat.
Voor de locatie aan de Groenewoudseweg 275 is de gemeente plannen aan het voorbereiden voor nieuwe bebouwing. Sinds 2020 is verkend of studentenhuisvesting van de SSH& daar haalbaar is. Daarnaast zijn er overleggen geweest met het bewonersplatform ‘Heyendaal’ over de ruimtelijke randvoorwaarden voor deze locatie.

Studentenhuisvesting
De uitkomst van de verkenning is dat gemeente en SSH& van mening zijn dat studentenhuisvesting hier ruimtelijk passend is. De voorbereidingen voor het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan zijn daarom ook gestart.

Inloopbijeenkomst 3 november 2022
Op 3 november 2022 is een inloopbijeenkomst gehouden door de gemeente en de SSH&. Belangstellenden werden geïnformeerd over wat er de afgelopen periode is gebeurd, wat er is gedaan met de inbreng van omwonenden en hoe de volgende fases er uit zien. 
Van de bijeeenkomst is een kort verslag gemaakt. Dit verslag treft u aan als bijlage op deze pagina. De tijdens de bijeenkomst getoonde panelen (zie verslag) zijn ook als aparte bijlagen op deze pagina bijgevoegd.

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep actief als gesprekspartner vanuit omwonenden met gemeente en SSH&. Mocht u belangstelling hebben om u hiervoor aan te melden dan kan dit via platform.heyendaal@gmail.com


Contactpersonen gemeente Nijmegen:
Monique de Krijger - projectontwikkelaar
Tom Meulendijks - projectleider
Trudy Kaal - projectassistent

 

Kijk ook bij:

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/verbouwing-station-heyendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heijendaal/project/duurzaam-bereikbaar-heijendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heijendaal/project/gebiedsvisie-campus-heijendaal

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/professor-bellefroidstraat-nieuwbouw-ggd

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 02-11-2022