Beheervisie stadsbosjes

*NIEUWS*

Beste lezer,

De Beheervisie stadsbosjes is definitief.

Het afgelopen jaar heeft gemeente Nijmegen gewerkt aan het opstellen van een nieuwe beheervisie voor de Nijmeegse Stadsbosjes. Deze beheervisie is vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022. Hierin wordt beschreven welke doelen de gemeente voor ogen heeft met de bosjes en hoe dit zich vertaalt naar het concrete bosbeheer. Tijdens het opstellen van de beheervisie is dankbaar gebruik gemaakt van de bijdragen die zijn geleverd door omwonenden, geïnteresseerden en deskundigen. Hiervoor is een informatieavond georganiseerd en zijn met onder andere omwonenden, actieve werkgroepen en IVN-leden terreinbezoeken afgelegd aan alle bosjes waarop deze visie van toepassing is. De inspanningen van alle betrokkenen hebben geleid tot een definitieve beheervisie waar we de komende jaren mee kunnen werken. Deze definitieve beheervisie Nijmeegse stadsbosjes vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Bas de Beijer