Inrichting Griftdijk (Noord)

Update project:

Wij zijn nog volop bezig met de zoektocht naar een aantal oplossingsrichtingen. De opgave is omvangrijk en complex waardoor dit langer duurt dan gepland. We hopen over enkele weken een voorlopige reactienotitie te kunnen presenteren. Deze plaatsen we op MijnWijkplan. We verwachten binnenkort ook een tweede inspraakmoment in te kunnen plannen. Omwonenden ontvangen daarvoor een uitnodigingsbrief die ook op MijnWijkplan zal worden geplaatst. We danken u voor uw geduld en begrip.

 

Wat speelt er?

Rondom de Griftdijk (Noord) zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen en bedrijven gebouwd. De weg werd daardoor door steeds meer mensen gebruikt. Om Nijmegen en aangrenzende gebieden via de Griftdijk bereikbaar te houden, heeft de gemeente in 2019 een zogeheten spitsknip ingevoerd. Ook zijn en worden er verschillende veilige oversteekplaatsen en rotondes gerealiseerd. De weg is nog steeds een belangrijke en veelgebruikte verkeersroute. De gemeente wil daarom onderzoeken de Griftdijk beter op de toekomst kan worden voorbereid.

 

We verkennen de mogelijkheden voor de inrichting van de Griftdijk

We kijken of het mogelijk is om in de huidige inrichting van de Griftdijk verbeteringen aan te brengen. We verkennen ook op welke manier we dat het beste kunnen doen.

 

We doen dit door drie vragen te beantwoorden:

  1. Welke functies heeft de Griftdijk nu en in de toekomst?
  2. Hoe willen we de Griftdijk in de toekomst inrichten?
  3. Wat moeten we doen om tot de gewenste inrichting te komen?

 

We gaan deze vragen beantwoorden door met mensen uit de omgeving te praten en door met specialisten (een team van interne en externe deskundigen op het gebied van o.a. mobiliteit, stedenbouwkunde en civiele techniek)) in gesprek te gaan. Bij het beantwoorden van de vragen moeten we rekening houden met veel verschillende aandachtsgebieden, zoals verkeer/bereikbaarheid, kabels en leidingen, landschap, groen, water en klimaatadaptatie. Hierdoor zijn er soms tegenstrijdige belangen. Het vinden van oplossingen zal daardoor een moeilijke opgave zijn.

 

Aan het eind van het verkenningsproces beslist het gemeentebestuur of, hoe en wanneer de inrichting van de Griftdijk wordt aangepast.

 

Over welk gebied gaat het?

Het project richt zich op het traject tussen de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat in het noorden en de Margaretha van Mechelenweg in het zuiden. Het gedeelte van de Griftdijk tussen de A15 en de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat wordt in een ander project (het aanpassen van de af-/oprit van de Griftdijk op de A15 ) meegenomen.

 

Wij raadplegen de omgeving

Om de wensen en ideeën van de omgeving in beeld te krijgen gaan wij in gesprek met omwonenden, bedrijven en organisaties uit de buurt. Dat doen we door inloopavonden te organiseren en door met mensen in gesprek te gaan. De informatie en ideeën die we verzamelen worden intern met verschillende specialisten besproken. De uitkomsten van deze sessies delen we met onze gesprekspartners. We laten ook zien óf en op welke manier we ideeën hebben verwerkt en waarom we dat op die manier hebben gedaan.

 

Inloopavond 12 oktober 2022

Op 12 oktober 2022 heeft de inloopavond over de inrichting van de Griftdijk plaatsgevonden in Voorzieningenhart De Klif. Tijdens deze inloopavond heeft de gemeente Nijmegen aan de hand van verschillende thema’s laten zien wat er speelt op de Griftdijk. Bezoekers hebben daarnaast de mogelijkheid gekregen om te reageren, vragen te stellen en om wensen, ideeën en voorkeuren voor de inrichting van de Griftdijk met de gemeente te delen.

 

Notitie participatie inloopavond Griftdijk
In de bijlage vindt u een notitie. In deze notitie vindt u een weergave van de inbreng die tijdens deze avond is opgehaald. Ook digitale reacties zijn in de notitie verwerkt. De notitie geeft slechts een overzicht van de verzamelde gegevens. Er zijn nog geen inhoudelijke reacties in de notitie opgenomen. De notitie heeft een raadgevende rol. Het geeft een beeld van hoe de directe omgeving de Griftdijk ervaart en zo ook potentiele oplossingen biedt om de beleving en de functie van de huidige weg te optimaliseren. De opgehaalde inbreng van de omgeving wordt door de gemeente meegenomen in de volgende planfase.


Vervolg participatieproces
De inbreng van alle stakeholders nemen we mee in de zoektocht naar een eindbeeld. Uit deze zoektocht volgen één of meerdere oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen delen we vervolgens met alle betrokkenen. We doen dat via een tweede inspraakmoment (datum en uitnodiging volgen) en via een notitie waarin we reageren op de inbreng. Tijdens het inspraakmoment krijgen betrokkenen de mogelijkheid om te reageren op de oplossingsrichtingen. Dat alles zal vertaald worden in een concept-eindbeeld dat aan het gemeentebestuur zal worden voorgelegd. Vervolgens moeten we inzichtelijk maken op welke wijze de aanpassingen gefinancierd kunnen worden en wanneer het eindbeeld gerealiseerd kan worden.

 

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u ook wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dan kunt u een e-mail sturen naar: griftdijk@nijmegen.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 16-09-2022