Griftdijk, aanpassing verkeerssituatie kruising Zegelringstraat/Dick Brunastraat

Aanleiding
De aanleiding om de kruising Griftdijk - Zegelringstraat aan te passen, was een dringend verzoek vanuit schoolraad, bewoners woonpark Oosterhout en zo ook vanuit de politiek.
De tot nu toe genomen maatregelen waren uit het oogpunt van veiligheid niet voldoende.

Het duurt allemaal wat langer
Helaas duurt het langer dan voorzien om de verkeerssituatie op dit kruispunt aan te kunnen passen.
In december 2020 werd de verbetering van de kruising aangekondigd en verwacht werd toen, dat deze halverwege 2021 klaar zou zijn.
Er is echter meer tijd nodig voor de voorbereiding van een definitieve oplossing. Dit komt omdat de situatie complexer is dan verwacht, door de aanwezigheid van belangrijke ondergrondse infrastructuur, de aansluiting met de Carbatinastraat en de benodigde ruimte voor de aanpassing/verplaatsing van het fietspad.

Voorlopig ontwerp
In het ontwerp is er een beter zichtbare en ook een eenvoudigere oversteek voor alle verkeersdeelnemers gerealiseerd.
In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat:
- Fietsers en voetgangers de mogelijkheid krijgen om de Griftdijk in twee stappen over te steken.
- Verkeer vanuit de Zegelringstraat en Carbatinastraat meer ruimte krijgen en zich beter kunnen opstellen bij de kruising met de Griftdijk.
- Een nog nader uit te werken detail is hoe wij de aansluitingen van het voetpad precies gaan positioneren ten opzichte van de huidige voetpaden en de vluchtheuvel.
- Het ontwerp is al besproken met de netbeheerders van de ondergrondse infrastructuur, zoals het er nu naar uitziet zijn daar verder geen vertragingen van te verwachten.

Informeren belanghebbenden
Direct belanghebbenden bij dit project, school De Uitdaging, Wijkraad Oosterhout, Werkpark Carbatinastraat en aanwonenden van de Griftdijk en de Zegelringstaat, zijn tijdens verschillende bijeenkomsten geïnformeerd over de plannen.
Op deze pagina treft u aan het  schetsontwerp en het voorlopig ontwerp, zoals besproken tijdens het bewoners-/belanghebbendenoverleg op 2 februari jl. Zie de bijlage ‘Presentatie’ op deze pagina. Ook is het schetsontwerp nog apart als bijlage opgenomen.
Na de publicatie van dit project op deze site van MijnWijkplan kon er vóór 25 februari 2022 worden gereageerd naar t.kaal@nijmegen.nl  De reacties zijn door het projectteam meegenomen en afgewogen in de totstandkoming van het definitieve ontwerp.
NB Er vond over deze reactie(s) geen verdere communicatie plaats.

Het definitieve ontwerp (7 april 2022)
De opmerkingen/vragen vanuit het overleg met belanghebbenden zijn besproken binnen het projectteam. Een aantal ingebrachte zaken heeft geleid tot aanpassingen die zijn verwerkt in het definiteve ontwerp (zie bijlage op deze pagina).
De doorgevoerde aanpassingen zijn:
- De voetgangersoversteek loopt nu rechtdoor.
- Op het kruispunt Carbatinastraat - Zegelringstraat laten we de uitbuiging aan de zuidkant achterwege. Aan de noordkant passen we een krappere boog toe (waar nu de stelconplaten liggen).
- Op het fietspad komen ruimere boogstralen op het doorgaande pad.

Vervolgstappen en voorlopige planning
2e kwartaal 2022
- Inkoopproces wordt gestart/aannemer wordt geselecteerd.
- Voorbereidingen door aannemer en NUTS-bedrijven.
- Afstemming uitvoeringsdatum/tijdsbestek, met andere lopende projecten in de regio die wat betreft verkeersstromen van invloed op elkaar zijn.
3e kwartaal 2022
- Uitvoering (in de weken 34 en 35). Voor wat betreft de tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden er nog vooraankondigingsborden geplaatst. De direct belanghebbenden van de aangrenzende Zegelringstraat, Carbatinastraat en Dick Brunastraat worden hierover nog per brief verder geïnformeerd.
Gedurende de afsluiting van de Griftdijk, ter plaatse van de Zegelringstraat en vanwege de daarbij behorende omleidingen, zal er bij de “ Knip” (tracé Griftdijk- Grote Boel / Griftdijk Noord) tijdens de spitsuren geen handhaving plaatsvinden voor weggebruikers die niet over een ontheffing beschikken.

Informatiebrief
Bij brief van 7 juli 2022 zijn alle belanghebbenden geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Deze brief treft u aan op deze pagina.

Ook zijn bijgevoegd een situatietekening (en luchtfoto) met daarop aangegeven de tijdelijke afvalinzamelplaats.

Contactpersonen gemeente Nijmegen
Olaf Tromp, projectleider
Trudy Kaal, projectassistent

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-02-2022