Plannen voor park Staddijk - Beheervisie 2018-2027

Park Staddijk is een groen, natuurrijk, circa 50 jaar oud stadspark. Veel omwonenden en gebruikers voelen zich sterk met het park verbonden. Zij zijn trots op hun stadspark. In 2006 is een beheervisie gemaakt (Een nieuwe toekomst voor Staddijk) voor Park Staddijk. Het plan bevat een analyse van gebruik, ontwerp en beheer dat nog steeds goed bruikbaar is. De voorstellen uit 2006 zijn deels uitgevoerd. Het park is nu tien jaar ouder en de tijd was aangebroken voor een nieuw plan, om inrichting, gebruik en beheer van het park opnieuw tegen het licht te houden.

De Beheervisie 2018-2027 bevat een beschrijving van de gewenste toekomst van het park en zijn samenstellende delen. Hieruit volgen de benodigde beheermaatregelen en de opgaven voor vervanging en investeringen voor de komende 5 jaar, met een doorkijk naar de volgende jaren. Het plan geeft inzicht in de actuele kwaliteiten, kwaliteitsambities en kansen voor ontwikkeling. Het bevat een raming van de kosten voor vervanging en investeringen en een raming van de onderhoudskosten ten opzichte van de huidige kosten.

De Beheervisie is tot stand gekomen op basis van:

  • Kennis en ervaring van de afdeling Stadsbeheer met het beheer en onderhoud van het park;
  • Inbreng van vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en omwonenden van het park en natuurdeskundigen van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid). Er zijn twee bijeenkomsten speciaal voor deze beheervisie georganiseerd. In maart 2018 hebben we in kleine, gemêleerde groepen het park bezocht. Dat leverde een grote kennisoogst op. Tijdens een avond in mei 2018 gaven dezelfde vertegenwoordigers feedback op het conceptplan. Bij de gemeente al bekende aandachtspunten over beheer en inrichting waren daarin ook al verwerkt;
  • De conceptvisie voor het park uit 2006 (“Een nieuwe toekomst voor Staddijk”). De nog niet uitgevoerde voorstellen zijn heroverwogen en waar nodig opnieuw opgenomen in deze Beheervisie;
  • Het beleidskader voor het park: “Dukenburg; Groen in beweging”, Gemeente Nijmegen, augustus 2010 en ‘Geef ze de (openbare) ruimte”, Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023, Stadsbeheer Gemeente Nijmegen, december 2012;
  • De expertise van adviesbureau Buiten de Perken op het gebied van inrichting en beheer van openbaar groen.


In de bijlage vindt u de beheervisie 2018-2027 en een kaart waarop u kunt zien op welke plek welke maatregelen worden toegepast.