Bedrijventerrein De Grift

Aan de Stationsstraat ligt bedrijventerrein De Grift. De gemeente wil De Grift uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. Ook zijn we gestart met het proces voor een bestemmingsplan voor de bestaande bedrijven, woningen en agrarische functies (zoals landbouw) in de Grift.

Bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zoals die nu is

Nu geldt er voor het gebied Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving een beheersverordening. Dit is een soort bestemmingsplan dat de situatie zoals die nu is met gebouwen en functies alleen maar vastlegt. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt.

Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de stad behouden en versterkt wordt. Op deze manier zorgen we voor een goede ruimtelijke ordening. Ook biedt dit bestemmingsplan de mogelijkheid voor nieuwe werkgelegenheid (banen) en kan het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder ontwikkelen.

Afstemming met bedrijven en omwonenden

Om tot het bestemmingsplan te komen zijn eerder op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners die in de buurt van het plangebied (De Grift) wonen. De informatie die hiermee is opgehaald is verwerkt in het bestemmingsplan. 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende stukken heeft van donderdag 21 april tot en met woensdag 1 juni 2022 ter inzage gelegen. Hierop kon iedereen die dat wilde, een zienswijze indienen.

Vervolg procedure:

  • Zomer 2022 | Gemeente verwerkt zienswijzen en inspraakreacties in nota van beantwoording
  • Najaar – eind 2022 | Ter besluitvorming aanbieden aan het college van B en W en aansluitend aan gemeenteraad

Inloopbijeenkomst 16 mei 2022

Maandagavond 16 mei vond de inloopavond plaats over ontwikkelingen rond bedrijventerrein De Grift en De Rietgraaf.  Zo’n 100 omwonenden, vertegenwoordigers van bedrijven en andere belangstellenden bezochten de avond in Voorzieningenhart De Klif. Medewerkers van de gemeente stonden de bezoekers te woord. Er was veel belangstelling zowel voor het ontwerp-bestemmingsplan voor de bestaande functies in het gebied als ook voor de eerste tekeningen voor de uitbreiding van De Grift met de toekomstige invulling van het gebied. 

Tijdens de avond werden ook zorgen en aandachtspunten geuit, zoals over de aanpassing van de Griftdijk en Stationsstraat, de planning, de verwachte verkeersdrukte en aansluitingen van het fietspad. Daarnaast gaven lokale ondernemers en grondeigenaren hun specifieke wensen aan. De aandachtspunten en zorgen zijn genoteerd en we komen hier nog op terug, via individuele gesprekken en tijdens een volgende inloopbijeenkomst. Naar verwachting vindt de volgende bijeenkomst plaats in september, voordat het ontwerp-bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ter inzage gaat.

•              Bekijk de presentatie hiernaast bij Bestanden

De verwachtingen

We verwachten dat we vanaf 2024 nieuwe bedrijven kunnen ontvangen op het uitgebreide bedrijventerrein. 

Meer informatie

Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen. Ook kunt u op de website van de gemeente kijken bij het dossier De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-05-2022