Uitbreiding bedrijventerrein De Grift

Aanleiding
Aan de Stationsstraat ligt bedrijventerrein De Grift. De gemeente wil dit bedrijventerrein uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. De uitbreiding omvat drie deelgebieden: De Grift Noord, De Grift Zuid en De Grift West. De wens is om een duurzame, goed bereikbare locatie te bieden voor logistieke bedrijven. Dit zal banen opleveren voor de bewoners uit Nijmegen-Noord en omgeving.

Ambities voor de uitbreiding van het bedrijventerrein
Duurzaamheid staat bij de uitbreiding van De Grift centraal, zodat het bedrijventerrein bijdraagt aan onze wens om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Er wordt in het gebied gebruik gemaakt van de natuurlijke hoofdstructuren die worden ingezet voor de verbetering van flora en fauna en voor de waterberging. De verschillende soorten kavels en werkomgevingen op De Grift bieden kansen voor het hergebruik van afvalproducten. Bij een duurzame gebiedsontwikkeling horen ook duurzame gebouwen die op de toekomst voorbereid zijn. Dit vertaalt zich in eisen ten aanzien van de dakconstructie (zodat deze zonnepanelen kan dragen) en duurzaam bouwen (BREEAM-NL).

Ook staan er in het gebied vier windturbines en focussen we op duurzame mobiliteit, zoals eHubs. Daarnaast zijn er in het gebied 17.000 zonnepanelen geplaatst. Windpower Nijmegen heeft deze in 2021 aangelegd.

De uitbreiding van De Grift biedt straks ruimte aan circa 30 hectare bedrijventerrein: 15 hectare voor XXL-logistiek (voor grote distributiecentra), circa 8 hectare voor regionale bedrijvigheid en circa 7 hectare voor kleinschalige lokale bedrijvigheid.

We sluiten met de kavelgroottes aan op de bestaande bedrijvigheid: in De Grift Noord - langs de A15 - zijn grootschalige kavels voorzien en ten zuiden van de ontsluiting minder grootschalige kavels om zo aan te sluiten bij de bestaande bedrijvigheid. Ook in De Grift Zuid en West wordt qua kavelgrootte en bouwhoogte aangesloten bij de omliggende functies. Zo zijn in De Grift Zuid aan de westzijde van het bestaande bedrijf Barenbrug de grotere kavels en nabij de Griftdijk kleinschalige kavels gesitueerd.

Goedkeuring van de Groene Metropoolregio
Onderdeel van de voorbereidingen op de uitbreiding, is afstemming met de regio. We hebben de conceptplannen voorgelegd aan de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Zij hebben in juni 2021 akkoord gegeven op de plannen. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de nieuwe plannen onderzocht op duurzaamheid, bereikbaarheid, financiële haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de economie en de werkgelegenheid (aantal banen) in de regio en gaf groen licht. 

Nieuw bestemmingsplan
Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Op de verbeelding zijn alle bestemmingen vastgelegd, zoals de toekomstige bedrijfspercelen, (ontsluitings)wegen en groenstructuren. De verschillende bestemmingen zijn gekoppeld aan de regels. Deze regels bepalen onder andere wat voor type bedrijvigheid is toegestaan, hoe hoog de bebouwing mag zijn en hoeveel bebouwing er aanwezig mag zijn. Bij het bestemmingsplan horen ook een milieueffectrapportage (plan-MER, inclusief onderzoeken naar verkeer, milieu, geluid) en beeldkwaliteitplan deze zijn als bijlagen bij het bestemmingsplan opgenomen. Na de vaststelling door de gemeenteraad en de afronding van de beroepstermijn is gebleken dat meerdere partijen een beroepsprocedure zijn gestart bij de Raad van State. Hoe de afhandeling van deze procedure gaat verlopen en hoeveel tijd dit kost, is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat tijdens deze procedure niet zal worden gestart met het bouwrijp maken en de uitgifte van bedrijfskavels.

Afstemming met bedrijven en omwonenden
Om tot het nieuwe bestemmingsplan te komen zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners. De informatie die hiermee is opgehaald, is verwerkt in het bestemmingsplan voor de uitbreiding. Ook hebben we in mei 2022 en in maart 2023 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Op 28 februari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘uitbreiding bedrijventerrein De Grift’ ter inzage te leggen. Samen met het ontwerp bestemmingsplan is de bijbehorende milieueffectrapportage (PlanMER) en het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Op 1 november 2023 de Raad van de gemeente Nijmegen het bestemmingsplan vastgesteld. Het resultaat is een actueel juridisch kader voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. De actuele versie van het bestemmingsplan is terug te vinden op: Ruimtelijkeplannen.nl

Vervolgproces uitbreiding De Grift
1e kwartaal 2024: de beroepstermijn voor het bestemmingsplan is beëindigd. Meerdere partijen zijn een beroepsprocedure gestart bij de Raad van State. In afwachting op de afhandeling van deze beroepsprocedure zal het bouwrijp maken en uitgifte van kavels op de uitbreiding De Grift voorlopig niet starten.

Meer informatie
Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen van de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift.

Meer weten over de andere twee projecten? Kijk dan:

Ook kunt u op de website van de gemeente kijken bij het dossier De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 28-02-2023