Project Feniks: herontwikkeling voormalig V&D-gebouw


Het oude V&D-gebouw aan de Grote Markt krijgt deels een nieuwe bestemming. Zo komen er ongeveer 180 woningen en commerciële ruimte. Dit project heet Feniks.Om het project mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging en een nieuw verkeersbesluit vastgesteld.
 

Feniks

De eigenaar, vastgoedontwikkelaar MWPO, heeft een plan gemaakt om op deze plek maximaal 181 woningen, en 1.510 m2 aan commerciële ruimten (kleinschalige kantoren en horeca) te  ontwikkelen. Deze komen in de leegstaande verdiepingen en in nieuwe verdiepingen op het gebouw. Voor de gebruikers en bewoners van Feniks wordt een nieuwe fietsenstalling gebouwd met de ingang aan de Scheidemakershof. De huidige ondernemers op de begane grond en in de kelder van het pand blijven op dezelfde plek.

Door deze aanpassingen verbetert de uitstraling van het gebouw, krijgen leegstaande verdiepingen een nieuwe bestemming en pakken we het woningtekort aan. Ook krijgt Feniks een groene daktuin met kleinschalige horeca. Hier kunnen toekomstige bewoners én bezoekers aan de binnenstad genieten van het mooie uitzicht op de stad.


Bestemmingsplanherziening en verkeersbesluit

Op 8 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Feniks met het verkeersbesluit in één procedure te behandelen, in een zogeheten coördinatiebesluit. Daarmee zorgt de gemeente er juridisch voor dat het bouwplan (op basis van het bestemmingsplan) gerealiseerd kan worden en de verkeersveiligheid (door het nemen van het verkeersbesluit) is gegarandeerd.

De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan het bestemmingsplan en verkeersbesluit om Feniks mogelijk te maken. In het nieuwe bestemmingsplan mag het huidige gebouw verhoogd worden en worden woningen en een horecagelegenheid toegestaan. Het bestemmingsplan bevat ook onderzoeken naar de gevolgen van de verbouwing. Zoals onderzoeken naar de bodemkwaliteit, wind- en schaduwwerking. In het ontwerpverkeersbesluit staan maatregelen die nodig zijn om de verkeersveiligheid te garanderen van voetgangers en fietsers op de Scheidemakershof.

De raad van de gemeente Nijmegen heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van de 2 ingediende zienswijzen. U ziet ze in het raadsvoorstel.

Om het verkeer in en rondom de Scheidemakershof op een verkeersveilige manier af te wikkelen, is het nodig verkeersmaatregelen te treffen. Door middel van een verkeersbesluit wordt er ter hoogte van in- en uitgang van de fietsenstalling een verkeersvrije zone aangewezen. Verder omvat het verkeersbesluit 4 laad- en losstroken en een stopverbod in de Scheidemakershof. Tegen het verkeersbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. Deze is daarom ongewijzigd gebleven.
 

Inzien van de vastgestelde plannen

Van donderdag 20 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023 lagen het bestemmingsplan en het verkeersbesluit ter inzage. Belanghebbenden konden in deze periode reageren op de besluiten door een beroep in te dienen. Het betrof de volgende stukken:

    - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Centrum – Binnenstad – 15 (optopping appartementen, voormalig VenD pand)
    - Het ongewijzigd vastgesteld verkeersbesluit Scheidemakershof

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

Het verkeersbesluit is digitaal te zien via een link in de publicatie van het betreffende verkeersbesluit in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op www.overheid.nl. 

Er zijn geen beroepen ingediend. Het bestemminsgplan en verkeersbelsuit zijn daarmee onherroepelijk verklaard.


Inwerkingtreding

Het nieuwe bestemmingsplan is in werking getreden op de dag na afloop van de beroepstermijn, vanaf 1 september 2023. Dit geldt ook voor het hiermee gecoördineerde verkeersbesluit.


Meer informatie

    - Link naar het bestemmingsplan
    - Link naar het verkeersbesluit
    - Link naar het coördinatiebesluit 
    - Impressie van het voorlopig ontwerp
    - Link naar het Raadsbesluit van 8 maart
    - Persbericht: Nieuw bestemmingsplan voor voormalig V&D-gebouw in Nijmegen centrum, 26 januari 2023
    - Website van vastgoedontwikkelaar MWPO over project Feniks 

Heeft u nog een vraag, stuur dan een email naar Feniks@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Inmiddels al weer meer dan een jaar geleden naar deze bijeenkomst geweest. Heb veel belangstelling voor een appartement, woon momenteel in mijn eentje in een huis met vier verdiepingen. Laat deze graag over aan een gezin. How staat het met de vorderingen en kun je je aanmelden voor een woning?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-02-2023