Ontwerp Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten. 

In februari 2020 is er een informatiebijeenkomst geweest over het project Dorpensingel. Sinds die tijd is het vanuit het project stil geweest rondom de Dorpensingel. Dat wil niet zeggen dat er sinds de informatiebijeenkomst niets meer is gebeurd. Met deze brief willen we de draad weer oppakken en u informeren over de stand van zaken en de activiteiten rond de Dorpensingel in de komende periode.

Stand ontwerp
In de bijeenkomst van februari 2020 hebben wij de verschillende tracés voor de Dorpensingel toegelicht. Mede naar aanleiding van de ontvangen reacties tijdens en naar aanleiding van deze avond hebben wij de ligging van de Dorpensingel verder onderzocht. De ligging van de Dorpensingel is in noordelijke richting opgeschoven en komt zo wat verder van de Zandseplas te liggen. Ook hebben we gekeken naar het ontwerp en de inrichting van de weg. Hierbij is het snelheidsregime belangrijk. Nijmegen en Lingewaard hebben in de samenwerkingsovereenkomst voor het project een afspraak gemaakt: in de toekomst geldt op de Dorpensingel een maximum snelheid van 50 km per uur. Daarvoor wordt de grens van de bebouwde kom verplaatst, zodat de Dorpensingel straks binnen de bebouwde kom komt te liggen. Tot slot is samen met Park Lingezegen een voorstel gemaakt voor de landschappelijke inpassing van de Dorpensingel. 

Dit heeft geleid tot een aangepast ontwerp voor de Dorpensingel. Met dit ontwerp leggen we de plek van de weg en het fietspad vast als uitgangspunt voor het bestemmingsplan. Het ontwerp zal op een later moment nog verder worden gedetailleerd. Denkt u hierbij aan de markeringen, lantaarnpalen, straatkolken, groen, etc.

Ter voorbereiding van het bestemminsplan lopen op dit moment nog een aantal onderzoeken. Er worden nieuwe verkeersberekeningen gedaan zodat we inzicht hebben in de actuele verkeerscijfers. Met deze verkeerscijfers wordt vervolgens onder meer een geluidsonderzoek gedaan.

Vervolg
Wij leggen het ontwerp voor de Dorpensingel niet alleen aan u voor, maar ook aan andere belanghebbenden, zoals Provincie, Fietsersbond en het waterschap. Naar aanleiding van de ontvangen reacties kijken we op welke punten het ontwerp van de Dorpensingel nog aanpassing behoeft. Met eventuele aanpassingen maken we het ontwerp voor de Dorpensingel definitief. Wij informeren u hierover. Het definitieve ontwerp vormt de basis voor het bestemmingsplan. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht.

Planning

Ontwerp definitief maken:                     1e kwartaal 2021
Bestemmingsplan in behandeling:       2e kwartaal 2021
Vaststelling bestemmingsplan:             3e/4e kwartaal 2021
Start uitvoering:                                      2022

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-03-2021