Dorpensingel

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we het verkeer op 3 andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven. En dat het verkeer in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan de kosten. 

Stand ontwerp
In de bijeenkomst van februari 2020 hebben wij de verschillende tracés voor de Dorpensingel toegelicht. Mede naar aanleiding van de ontvangen reacties tijdens en naar aanleiding van deze avond hebben wij de ligging van de Dorpensingel verder onderzocht. De ligging van de Dorpensingel is in noordelijke richting opgeschoven en komt zo wat verder van de Zandseplas te liggen. Ook hebben we gekeken naar het ontwerp en de inrichting van de weg. Hierbij is het snelheidsregime belangrijk. Nijmegen en Lingewaard hebben in de samenwerkingsovereenkomst voor het project een afspraak gemaakt: in de toekomst geldt op de Dorpensingel een maximum snelheid van 50 km per uur. Daarvoor wordt de grens van de bebouwde kom verplaatst, zodat de Dorpensingel straks binnen de bebouwde kom komt te liggen. Tot slot is samen met Park Lingezegen een voorstel gemaakt voor de landschappelijke inpassing van de Dorpensingel. 

Dit heeft geleid tot een ontwerp voor de Dorpensingel. Met het ontwerp leggen we de plek van de weg en het fietspad vast als uitgangspunt voor het bestemmingsplan. Het ontwerp zal op een later moment nog verder worden gedetailleerd. Denkt u hierbij aan de markeringen, lantaarnpalen, straatkolken, groen, etc.
Dit ontwerp is in maart 2021 besproken met direct omwonenden. Het wegontwerp en de landschappelijke inpassing is toegelicht, en vragen van omwonenden zijn beantwoord. In maart 2021 zijn ook verschillende andere belanghebbenden (denk aan Waterschap, Provincie, Fietserbond) over het ontwerp van de Dorpensingel en de landschappelijke inpassing geïnformeerd. Naar aanleiding van de ontvangen reacties en ideeën hebben we het ontwerp en de inpassing verder geoptimaliseerd en het ontwerp definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Vervolg
Aan de hand van het definitieve ontwerp is een ontwerp bestemmingsplan voorbereid. Naar verwachting worden na de zomer 2022 de ontwerpbestemmingsplannen gepubliceerd en wordt er in september 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik moet zeggen dat als initiatiefnemer van het Draagvlak Lent en van de verkeersgroep van Wijkraad Lent wij weinig betrokken worden bij uitwerking van dit raadsbesluit uit 2011 Sinds de overeenkomst in 2019 en een door provincie aanvullend geldelijke bijdrage zou de weg er eerst in 2021 en nu eindelijk in 2022 er komen te liggen. In febr. 2020 zijn wij met een afvaardiging bij de bijeenkomst in Bemmel geweest, dit heeft geleid tot een ontwerp welke in mrt 2021 met omwonenden en belanghebbenden is besproken. Het ontwerp is verder geoptimaliseerd en definitief gemaakt als basis voor het Best. Plan De laatste informatie betreft eind mrt 2022 publicatie ontwerp BP en in April inloopbijeenkomst De rotonde bij Hornbach is nu wel gerealiseerd. Kunt U ons weer eens wat laten weten.

Antwoord

Beste Charles,De planning is aangepast omdat het ontwerp bestemmingplan voor de zomer publiceren niet haalbaar was. Dit zal nu na de zomer worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 10-03-2021