Kwaliteit plantsoen Vogelkersstraat

De kwaliteit van dit plantsoen laat te wensen over. De gemeente wil met omwonenden bespreken hoe dit plantsoen opgeknapt kan worden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

0 / 55
Kwaliteit plantsoen Zilverdenstraat
0 / 10
Kwaliteit plantsoen Zilverdenstraat

Feedback van de gemeente

En ook de getekende participatie-overeenkomst is binnen en op www.participatiekaart.nl gezet. 22-03-2017 JS

Van groenopzichter gehoord dat deel plantsoen gebruiksklaar is gemaakt om te moestuinieren. Klaar voor bewoners om te starten! Succes! 21-03-2017 JS

Er wordt hard gewerkt door initiatiefnemer(s) om de buurtmoestuin te realiseren... complimenten!

Project is overgeplaatst naar uitwerkfase. Initiatiefnemer onderzoekt bij omwonenden plantsoen of er draagvlak is voor de plannen. Als er bezwaren zjin wordt gekeken wat die bezwaren zijn en of die bezwaren weggenomen kunnen worden / er (deels) aan tegemoet gekomen kan worden. 55% van de omwonenden dient akkoord te zijn met de plannen. Omdat het een groot plantsoen is dat men zelf in zijn geheel wil onderhouden / moestuinieren heeft initiatiefnemer ook minimaal 10 deelnemers nodig die het plantsoen gaan onderhouden. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij als gemeente dit initiatief ondersteunen en de participatie-overeenkomst ondertekenen.

Uit gemeentelijke gegevens blijkt dat de grond niet verdacht is; er is weinig bodemonderzoek verricht op betreffende locatie, maar qua bedrijvigheid en historisch gezien is er weinig gebeurd. Daarom vanuit collega's bodem geen reden om moestuin te weigeren.

Bericht van bewoner ontvangen. Zij heeft circa 10 personen enthousiast gekregen om mee te doen met een buurtmoestuin, waarvan 5 direct aanwonenden. Belangrijk is nu dat initiatiefnemer draagvlak creëert bij omwonenden voor een moestuin in (een deel van) dit plantsoen. De gemeente onderzoekt hoe het met de bodem gesteld is en of hier een moestuin haalbaar is.

Gisteravond bijeenkomst geweest. Ondanks opkomst van slechts 1 bewoner zijn er wel ideeën over de inrichting van het plantsoen naar voren gebracht. De wens van bewoner is om hier moestuinen te maken. Aangezien dit idee (nog) niet ondersteund wordt door andere buurtbewoners gaat bewoner eerst proberen of ze anderen kan enthousiasmeren voor dit idee. Als dat niet lukt komen wij als gemeente zelf met een voorstel waarbij ingebrachte ideeën (o.a. meer gras, meer bomen) zoveel mogelijk worden meegenomen. Op dit moment ziet het er naar uit dat bewonersparticipatie Vogelkersstraat qua beheer en onderhoud geen haalbare kaart is. JS 29-11-2016 Laat een bericht achter

Er is een overleg gepland over aanpak plantsoen Vogelkersstraat op maandag 28 november van 20.30 - 21.30 uur in De Ark van Oost, Cipresstraat 154. U bent van harte welkom!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 22-03-2017

Verslagje vergadering: 1. Oranjefonds aanvraag subsidie; we wachten op de getekende participatie-overeenkomst, alvorens deze in te dienen. 2.Meike mailt woningbouw voor plaatsen regentonnen. 3. Meike mailt de groenopzichter, met het verzoek voor 2018 wat wilgentenen aan ons te doen toekomen. 4. Zodra er gerooid is en de compost geleverd, lassen we een extra vergadering in, uitnodiging via mail. 5. Idee afrastering waartegen de Oost-Indische kers (en in later stadium druiven en / of rozen) kan opklimmen, hekwerkje van stokken en ijzerdraad te maken. 7. 28 februari hebben we onze eerste werkmiddag gehouden. We hebben de lavendel verplaast, en de dode takken uit de begroeiing onder de kersenbomen gehaald. Aanwonenden reageerden positief en kwamen helpen!

Antwoord

Voorstel werkmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur: 2 april, 7 mei, 4 juni, 9 juli

Antwoord

We kunnen van start! Vandaag hebben Ward en ik met René Jongen, de groenopzichter van de Gemeente, gesproken. Hij heeft toegezegd de helft van het perceel te laten rooien en compost aan te leveren. De getekende participatie-overeenkomst stuur ik op aan Jolande Spierings. Ward en ik verplaatsen vandaag - maandag 27 februari - al de beplanting, zoals de lavendel, die we graag willen behouden. Aan alle deelnemers en geïnteresseerden heb ik een mail uitgedaan, met daarin het voorstel aanstaande zaterdag om 10:30 uur bij mij thuis een vergadering te beleggen, om verdere ideeën uit te wisselen en een plan van aanpak op te stellen.

Antwoord

De brief: Betreft: Buurtmoestuin / bloementuin 23 januari 2017 Beste buurtbewoners, Wij zijn blij jullie te kunnen informeren dat er voldoende mensen mee willen werken aan de buurtmoestuin in ons Vogelkersstraatplantsoen. Op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/33 kunnen jullie de ontwikkelingen volgen. Voor 1 februari 2017 zullen wij even bij jullie aanbellen om te vragen of jullie ook akkoord zijn. We zouden het namelijk niet fijn vinden als er bezwaren mochten bestaan. Voor wie we onverhoopt niet hebben kunnen treffen en toch bezwaar heeft: meld je alsjeblieft op de genoemde site. Je bent daar ook van harte uitgenodigd om mee te denken; houd je ook van aardbeien, rozen of zonnebloemen? Weet je nog iemand die een kruiwagen en schop of een schoffel overheeft? Wil je toch wel wat meehelpen? Voor vragen, kun je ook altijd even bij me aanbellen op nummer 12. Namens de moestuincommissie, Hartelijke groet, Ward en Meike

Antwoord

De lijsten met handtekeningen van de direct aanwonenden die we thuis troffen, zijn aangeboden aan de Gemeente. Geen van de direct aanwonenden heeft bezwaar aangetekend. Verzoek ingediend om een afspraak te maken voor het opmaken van de participatie - overeenkomst!

Antwoord

Lijst met handtekeningen ontvangen. Fijn dat er geen bezwaren zijn. Ik ga de participatie-overeenkomst opstellen en overleggen met de groenopzichter wanneer het daadwerkelijk beginnen mogelijks is.

Antwoord

Beste Jolande, zou je de kunnen kijken of de berichtgeving op deze site als volgt kan worden ingericht: nieuwste berichten boven. Hartelijke groet, Meike

Antwoord

Beste Jolande, zou je de kunnen kijken of de berichtgeving op deze site als volgt kan worden ingericht: nieuwste berichten boven. Hartelijke groet, Meike

Antwoord

Ha Meike, je hebt een punt... ben ik zelf ook tegenaan gelopen. Het leest inderdaad makkelijker als de nieuwste berichten bovenaan staan. Ik breng jouw opmerking ter sprake bij de ontwerper van dit programma.

Antwoord

Is inmiddels door ontwikkelaar geregeld. Het leest nu veel prettiger! Dank voor je signaal, Meike

Antwoord

De aanwonenden zijn middels een brief geïnformeerd. Degenen die ik thuis trof waren enthousiast en hebben akkoord getekend. Woensdagavond aanstaande maak ik weer een rondje om de bewoners persoonlijk te spreken, te informeren en ze te vragen hun toestemming te verlenen. Voor 1 februari hoop ik iedereen getroffen te hebben.

Antwoord

Beste Meike, loopt het goed met het verkijgen van de benodigde toestemming van aanwonenden? Ben tm eind januari niet in NL, maar daarna ben ik weer volledig beschikbaar!

Antwoord

Dag Ward, 't gaat goed, positieve reacties! Tot snel!

Antwoord

Goed overleg gehad met de groenopzichter. We hebben het concept van de participatie-overeenkomst punt voor punt besproken. Afgesproken is dat ik voor één februari 2017 toestemming heb van alle direct aanwonenden voor onze plannen. Als deze toestemming rond is, kan de overeenkomst worden opgemaakt.

Antwoord

Bekijk ook: http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/groen/groen_zelf_beheren/buurtmoestuin_aanleggen en https://eetbaarnijmegen.info/

Antwoord

Goed nieuws! We zijn met voldoende mensen! De gemeente onderzoekt de bodem. Ik heb iedereen gemaild met het verzoek zich via deze site aan te melden. van Jolande Spierings heb ik de contactgegevens van de opzichter gekregen. Ik heb hem gemaild om een afspraak te maken. Verder zal ik een brief opstellen om de bewoners te informeren, zo draagvlag te creëren en de mogelijkheid bieden bezwaar aan te tekenen. Zodra we de uitkomsten van het bodemomderzoek hebben, beleggen we een eerste bijeenkomst.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-09-2016