Groot onderhoud Limosbos

Het is tijd voor groot onderhoud aan het Limosbos. De afgelopen jaren is de gezondheid van een behoorlijk aantal bomen in het Limosbos flink achteruit gegaan. Dat komt vooral door de droge periodes van de laatste jaren.

In augustus 2020 is de gemeente op veldbezoek geweest samen met de Groengroep Limos en een aantal betrokkenen. Er is toen aangegeven dat er een technische inspectie uitgevoerd zou worden om vervolgens de resultaten met de Groengroep Limos te delen en te bekijken en te beoordelen hoe hier mee om te gaan.

Kapaanvraag

We hebben afgesproken om de Groengroep Limos als aanspreekpunt te houden voor dit project. Daarnaast is besloten om vooraf een kapaanvraag te doen en vervolgens samen te kijken of er ruimte is om bomen op een andere manier veilig te stellen zodat kap niet nodig is. Als we eerst het advies zouden afwachten was de kans groot dat de uitvoering dit voorjaar niet plaats kan vinden. Dat is belangrijk zodat er geen onveilige situaties ontstaan.

Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren

Gezamenlijk met de Groengroep Limos is gekeken naar mogelijkheden om minder te kappen en de kap zo gefaseerd mogelijk uit te voeren. We willen kaalslag voorkomen en het beeld van het bos zoveel mogelijk in stand houden. Er worden nu 19 bomen gekapt. Daarvan zijn 6 bomen helaas grote beuken die niet te handhaven zijn. De overige 13 zijn berken, esdoorns en larixen. De te kappen bomen zijn geel gemerkt in het bos. 9 bomen worden afhankelijk van de vitaliteit fors gesnoeid of gekandelaberd. Deze bomen zijn wit gemerkt in het bos. Daarnaast worden diverse bomen regulier gesnoeid. Hiervan is de impact nauwelijks zichtbaar. Daarbij  worden hoofdzakelijk dode takken verwijderd.

Door deze fasering en werkwijze gaan wij ervan uit  een goede balans te hebben gecreëerd tussen een technische ingreep en een ingreep die zoveel als mogelijk rekening houdt met de beleving van de gebruikers van het bos waarbij de veiligheid niet in het geding komt. Het werk zal begin maart plaatsvinden.

Wet natuurbescherming

Om te voldoen aan wet en regelgeving wordt vooraf onderzoek gedaan naar de aanwezige dieren. Tijdens de werkzaamheden zal een ecoloog meelopen om te controleren op onder andere aanwezige vleermuizen in holtes en nesten.

Vervolg

We blijven de komende jaren het bos monitoren zodat we op tijd in kunnen spelen op veranderende situaties. We gaan komend jaar ook kijken welke mogelijkheden er zijn om het regenwater langer in het bos vast te houden en zo de groeiplaatsen van de bomen beter beschermen. Komend najaar hebben we overleg met de Groengroep Limos over de nieuwe herplant in het bos met zoveel mogelijk inheemse soorten.