Verkeersveiligheid Dingostraat verbeteren

Sinds 2014 is deze prachtige straat flink aan het verjongen. In de afgelopen 6 jaar zijn er in de straat 18 kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar geboren/komen wonen. Deze verjonging zal in de komende jaren door zetten. De kinderen spelen samen op de trottoirs en op de straat.

Wij als ouders houden ons hart vast wanneer er weer een auto vanaf de Egelstraat, Steenbokstraat of de Hazenkampseweg de Dingostraat op schiet. De snelheid waarmee de automobilisten door deze straat rijden is onacceptabel. Het is wachten tot dat er een kind onder een voertuig komt. Graag zien wij in onze straat diverse verbeteringen.

Denk hierbij aan:

- Weg versmalling, door middel van bijvoorbeeld bloembakken. De straat is namelijk te breed en nodigt uit om harder te rijden;

- Meer drempels, voldoende om de snelheid te reduceren;

- Eventueel toepassen van éénrichtings verkeer.

Verder is de aangegeven maximum snelheid van 30 km niet goed zichtbaar. Onlangs hebben wij zelf 30km bordjes gemaakt en bevestigd aan diverse bomen.

Graag zien wij een verbetering in onze mooie Dingostraat zodat onze kinderen veilig en plezierig met elkaar buiten kunnen spelen.

Feedback gemeente d.d. 13 juli 2020

Het geplaatste idee is met de verkeersdeskundige collega’s besproken. De snelheid op Dingostraat, het gedeelte gelegen tussen Egelstraat en Dromedarisstraat is gemeten. De snelheid van 85% van de weggebruikers ligt tussen 35 en 40 kilometer per uur. Dat is aan de hoge kant. De huidige afstand tussen de bestaande drempel bedraagt 130 meter. Ook dat is op dit stuk aan de hoge kant. Er zou een drempel kunnen komen ter hoogte van huisnummer 64 en 55. Deze drempel komt dan over de gehele breedte van de weg. Met plaatsing van de drempel moet rekening gehouden worden met onder andere inritten en parkeerplaatsen. Genoemde locatie zou geschikt kunnen zijn. Echter, uit de verschillende reacties lees ik dat niet iedereen op een drempel zit te wachten. Ook de aangegeven locatie kan voor weerstand bij de aanwonenden zorgen.

Draagvlak voor het idee is dus erg belangrijk. Wij vragen jullie dan ook om te zorgen voor draagvlak voor het realiseren van een drempel. Dit kan door het uitdelen van hartjes. Of door het plaatsen van (positieve) reacties op dit antwoord.

Om de snelheid verder terug te dringen worden verschillende opties gegeven.  Hier onze reactie op deze voorstellen. Bloembakken plaatsen we niet of enkel op een woonerf. Een wegversmalling is op de Dingostraat niet effectief omdat er niet veel verkeer komt en automobilisten dan niet vaak af hoeven te remmen. Om de ander voorrang te verlenen.

Bij een eenrichtingsverkeer neemt de snelheid juist toe omdat er geen tegenligger wordt verwacht. Het instellen van eenrichting heeft invloed op de rijrichtingen van een groot deel van de wijk. Het is niet wenselijk om dit te veranderen.

 

Tot slot nog over de zichtbaarheid van de 30 km bebording. De Dingostraat ligt in een 30 km zone. Vanaf de Steenbokstraat rijdt je de zone in en hier is een duidelijk bord geplaatst. Bij een zone geldt dat de snelheidslimiet geldt totdat je een bord einde zone tegenkomt. Dit zijn uniforme regels en om hier duidelijkheid in te scheppen worden er binnen een zone geen extra borden geplaatst.

 

Ik zie reacties van bewoners op het voorstel van een drempel tegemoet.

Wat ik nog wil meegeven. Hardrijden is gedrag, veroorzaakt door de weggebruiker zelf. Maatregelen nemen helpt hier vaak maar deels (of zelfs niets) tegen. Belangrijks is om weggebruikers bewust te maken van hun eigen gedrag. Bewoners kunnen een actie voeren om het gedrag onder de aandacht te brengen. Veilig Verkeer Nederland biedt hier ondersteuning in aan. Mogelijk dat er met elkaar een actie uitgezet kan worden?

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Cobussen

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

De reactie afkomstig van de verkeersdeskundige is geplaatst onder het idee. Zie Feedback gemeente d.d. 13 juli 2020. Omdat het antwoord groter is dan de maximaal te plaatsen tekens heb ik de reactie op deze plaats gezet. Dit bevordert de leesbaarheid van de reactie.

Hartelijk dank voor uw inbreng. Dit aandachtspunt is bekend en al eerder voor verkeerskundig advies aan de verkeersdeskundige voorgelegd. Dit zal nogmaals gedaan worden. vriendelijke groet, Anne-Marie Cobussen

Reacties

Nadeel van verkeersdrempel is dat tussen de drempels vaak extra snel wordt gereden. Kijk maar op de hazenkampseweg. Maar als de gemeente alleen hiertoe bereid is, is het altijd beter dan de huidige situatie. Mits niet zo’n zelfde drempel als op de gemsstraat. Maar natuurlijk zou een woonerf, of afsluiting voor alle auto’s aan 1zijde mijn voorkeur hebben. Maar daarvoor zal de hele verkeerssituatie in de wijk moeten worden herzien.

Antwoord

Wat ons betreft ondersteunen wij het idee van de door de gemeente geopperde drempel thv huisnummer 55 en 64. Dit is in ieder geval een begin! Verder zou op dit gedeelte wel degelijk ruimte zijn voor bloembakken, de straat is in het voorste gedeelte hier echt wel breed genoeg voor!

Antwoord

Met het aanleggen van drempels denk ik dat het probleem wel is opgelost. Wel moeten die natuurlijk fietsvriendelijk zijn i.v.m. de grote aantallen kinderen die van en naar school fietsen door deze straat.

Antwoord

Ik zou voorstander zijn van de additionele drempel zoals voorgesteld. Dat is de meest effectieve manier om de snelheid eruit te halen. Is het mogelijk een drempel te maken met met fietspaden aan de zijkant, en dan fietspaden en drempel gescheiden met paaltjes

Antwoord

Jaren geleden heeft de Wijkraad al aangedrongen op meer maatregelen tegen het harde rijden in onze wijk. Incidenteel is toen een snelheid van 80 km/uur gemeten. De wijkraad vond bij de Gemeente Nijmegen geen gehoor. Nog niet zo lang geleden hebben we nogmaals bij de Gemeente Nijmegen gevraagd om extra ingrepen. Weer kregen we nul op ons rekest. Volgens de wethouder hielden circa 80 % van de automobilisten zich keurig aan de snelheid. Wij weten wel beter: 80 % rijdt te hard en menigmaal veel te hard. Wij hebben voorgesteld om duidelijkere borden bij het binnengaan van de 30-km-zone en herhaling door middel van 30-km-tekens geschilderd op het wegdek. Men wilde er niet aan. Ik zou het fijn vinden indien iemand kan helpen die mooie bordjes te maken, ik heb nog voldoende 30-km-stickers. Veilig Verkeer Nederland wil graag een keer in de wijk het voordeel van het naleven van de 30-km-grens komen bewijzen!

Antwoord

Nu het de gemeente Nijmegen uitkomt, vragen ze om draagvlak. Zoals blijkt uit de gang van zaken rond Vossenlaan 44 lapt de gemeente draagvlak toch aan haar laars! De 30 km-borden zijn vaak nauwelijks zichtbaar. De nu beschreven snelheid is een absoluut understatement. Volgens mij rijdt meer dan 60 % van de automobilisten veel harder dan 45 km per uur! Kortom, de gemeente wil eigenlijk geen kant op! De gemeente bagatelliseert dit probleem al vele jaren. Waarom kan het op andere plaatsen wel, duidelijk 30 km op de straat aangegeven. Je wordt zo moe van de gemeente Nijmegen!

Antwoord

Zeer goed initiatief. Bij voorkeur geen drempels, er liggen al genoeg obstakels in de wijk, maar genoeg alternatieven aangedragen in t voorstel, dan wel te bedenken door de experts.

Antwoord

Er wordt inderdaad vaak te hard gereden. Op nogal wat chauffeurs hebben verkeersdrempels die uitwerking: ik moet het door de drempel opgelopen tijdverlies inhalen, dus geef ik een extra dot gas nadat ik de drempel gepasseerd ben. Daardoor hebben verkeersdrempels maar een beperkt effect, dus aanvulling hiervan - er zitten er al een aantal in de straat - heeft niet zoveel zin. Bloembakken kunnen er misschien beter voor zorgen dat er zachter gereden wordt. Een herhaling van de 30 km-restrictie is ook welkom, ook al gebeurt dit nu met door bewoners geplaatste borden.

Antwoord

Ik vind dit een goed idee voor het eerste deel van de Dingostraat, en heb een voorkeur voor bloembakken. Voor het deel tussen de Steenbokstraat en Lamastraat vind ik het niet verstandig, omdat we dan nog meer overlast krijgen tijdens het brengen en ophalen van schoolgaande kinderen.

Antwoord

Goed idee mensen, of het bloembakken moeten zijn of iets anders laat ik graag aan de deskundigen over. Het zou mooi zijn als er een 'groene' oplossing gevonden wordt, waar de biodiversiteit in onze wijk ook mee gediend is.

Antwoord

Ik ben het helemaal eens met dit idee! Met grote snelheid wordt vaak de hoek Hazenkampseweg/Dingostraat ingereden. De veiligheid voor iedereen, vooral kinderen, moet voorop staan. Versmalling en bloembakken zou een goed idee zijn.

Antwoord

Liever niet nog meer verkeersdrempels. De drempels zoals nu veelal in de wijk aangelegd zijn, zijn veelal veel te hoog zelfs mij lage snelheid. Bloembakken en woonerf zou het mooiste zijn.

Antwoord

Het eerste deel van de Dingostraat, bij de lagere huisnummers, is erg smal als buiten de parkeerplaatsen eveneens geparkeerd wordt. Verder vind ik ook dat er te hard gereden wordt en daardoor ontstaat er een onveilige situatie voor met name de spelende kinderen. De nieuwbouwplannen van de gemeente verergeren dit alles!

Antwoord

Het eerste deel van de Dingostraat, bij de lagere huisnummers, is erg smal als buiten de parkeerplaatsen eveneens geparkeerd wordt. Verder vind ik ook dat er te hard gereden wordt en daardoor ontstaat er een onveilige situatie voor met name de spelende kinderen. De nieuwbouwplannen van de gemeente verergeren dit alles!

Antwoord

Het probleem begint al vaak met het verkeer dat vanaf de Hazenkampseweg de Dingostraat inrijdt (hier moet het verkeer dmv drempels direct afgeremd worden ) De hele Dingostraat voorzien van drempels en omdat de straat breed genoeg is inderdaad ook hier en daar bloembakken is een goed idee. De Egelstraat enkele drempels; voor bloembakken is de straat te smal

Antwoord

Ik ondersteun dit initiatief van harte! Met bloembakken zouden automobilisten moeten slalommen en dat haalt de snelheid eruit, nieuwe 30 km bordjes zou ook erg fijn zijn!

Antwoord

Wij hebben net de sleutel gekregen van ons huis in de Dingostraat. Een van de redenen om hierheen te verhuizen was omdat het een mooie straat is waar kinderen veilig op straat (leken te) kunnen spelen. Voor ons dus ook een erg belangrijk punt!

Antwoord

Goed plan! Veel auto's rijden te hard door de straat. Het is goed om dit te ontmoedigen!

Antwoord

Hard rijdende automobilisten zien we maar al te vaak ook in de Egelstraat. Mochten er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden dan moet dat ook zeker in de Egelstraat.

Antwoord

UITSTEKEND IDEE. HET IS ZEER GEWENST. WIJ MAKEN ONS EVENEENS ZORGEN OVER DE GEVOLGEN VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID VOOR KINDEREN VAN DE BOUWP LANNEN VOSSENLAAN 44.

Antwoord

geen nieuwe drempels erbij: dit is al genoeg. Wel de weg Hazenkampseweg- Dingostraat (Steenbokstraat dus) weer openstellen voor alle verkeer en de parkeer plaats einde Dingostraat eveneens openstellen voor verkeer. Dat lost m.i. al heel veel op omdat het verkeer dan niet meer links of rechts door de Dingostraat behoeven te rijden.

Antwoord

Regelmatig zie ik auto's door de straat rijden met een snelheid die ik eerder op 70 km schat dan op 30 km.

Antwoord

Vanwege eenrichtings verkeer o.a. Steenbokstraat, wordt Dingostraat als alternatief gebruikt. Daarbij wordt zeer regelmatig de maximale snelheid genegeerd. Plaatsing van obstakels zoals bloembakken, zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Gevreesd wordt voor nog meer overlast door nieuwbouw plannen op de vossenlaan/ Dromedarisstraat.

Antwoord

Ik vind dit een erg goed idee. Er wordt erg hard gereden in onze straat en er wonen tegenwoordig erg veel kinderen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-05-2020