Nieuwstadweg / Sint Agnetenweg ombouwen van 50 Km/h naar 30 Km/h Zone

De huidige situatie is zo dat er op beide wegen 50 km/h gereden mag worden. Op de Nieuwstadweg en de Sint Agnetenweg wordt enorm hard gereden en heeft een hoge verkeersintensiteit (In twee weken zijn er 15.000 voertuigen gepasseerd gemeten in januari 2016) terwijl daar heel veel kinderen van en naar de basischolen de weg moeten oversteken. Het VOP (Voetgangers oversteekplaats) die T.h.v de Gildekamp 50e straat ligt, deze wekt een grote vorm van schijnveiligheid. Kinderen kunnen daar niet zo maar oversteken want het verkeer op deze weg houdt geen rekening met het VOP, de snelheid van 50 Km/h daar is te hoog, het leid regelmatig naar bijna ongelukken, zowel met schoolgaande kinderen en/of volwassen die daar trachten over te steken. Het vreemde is dat de zijwegen naar de Hoefkamp 30 km/h zijn en naar de Gildekamp 15 Km/h, van 50 naar 30 is een normale stap, van 50 Km/h naar 15 Km/h is een nog grotere stap, waardoor veel mensen ook te snel rijden in de 50e straat, omdat de overgang naar 15 Km/h te groot is. Doordat er veel voetgangers in het gebied aanwezig zijn is het veiliger en logischer om de snelheid terug te brengen naar 30 Km/h zone. Ook wordt er regelmatig geparkeerd voor of net na het VOP, wat zicht ontnemend is (niet toegestaan), waardoor bestuurders en bestuurders van motorvoertuigen gaan inhalen "voor en op" het VOP (ook niet toegestaan) Verkeer wat afslaat naar de Gildekamp 50e straat wordt ook met grote regelmaat ingehaald, met het gevaar dat voetgangers op het zelfde moment oversteken en alsnog worden aangereden, dan is er nog een groep bestuurders (grote regemaat) die inhalen terwijl een bestuurder stopt om een voetganger voor te laten gaan. Dan is er nog de Pizzeria, die hun auto`s net in de bocht of half op de stoep parkeren, die men als bestuurder pas op het laatste moment waarneemt omdat deze net na de bocht voor de zaak staat. en de grote groep klanten die her en der parkeren met alle gevolgen van dien.

De Sint Agnetenweg, deze heeft ook een hoge verkeersintensiteit met het halen en brengen van de kinderen, afleveren goederen, winkelend publiek, maar ook veel mensen die bijzondere uitvoeren zoals parkeren bij de Buurtsuper (Spar) en Tuincentrum het Lindenholtje, wat vaak leid tot hachelijke verkeerssituaties. Tevens is er geen ruimte voor het laden en lossen van goederen voor aanliggende bedrijven, dit gebeurd dan ook op de weg, grote voortuigen (trailers) zijn zichtontnemend op dergelijke weg, waarbij ook de meeste rare verkeerssituaties ontstaan. Het terugbrengen van de snelheid zal een veiliger situatie teweeg brengen op beide wegen.

Voordelen 30 km/h Zone; Veiliger voor kwetsbare groepen, minder geluidsoverlast, gewenning snelheid naar de Gildekamp en Hoefkamp wordt beter door langer 30 km/h te rijden, verhoging woongenot, reductie uitstoot fijnstof, Co2, Nox, mogelijkheid tot meer groen langs beide wegen, mogelijkheid tot parkeerhavens langs de weg, wat ten goede komt voor verlaging snelheid, maar ook voor de tekorten aan parkeerplaatsen.

______________________________________________________________________

Feedback gemeente Nijmegen 2-9-2021:

Als gemeente hebben we jaren geleden aan onze wegen een functie toegekend. De belangrijkere wegen kregen vanwege hun verkeersfunctie de categorie gebiedsontsluitingsweg toegewezen met een bijbehorende maximum toegestane snelheid van 50 km/uur. De wegen met een overwegende verblijfsfunctie werden ingedeeld in de categorie erftoegangsweg waarbij deze wegen werden ingericht voor een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur. 

De categorisering van onze wegen gaan we binnenkort heroverwegen. Zo onderzoeken we welke wegen op een verantwoorde manier kunnen worden afgeschaald naar 30 km/uur. Dit doen we om de verkeersveiligheid een impuls te kunnen geven. Gelijktijdig willen we ook de bereikbaarheid van onze stad op peil houden, ook voor bus-, nood- en hulpdiensten. Op een deel van onze wegen blijft daarom een snelheid van 50 km/uur nodig.

Onze stad is niet de enige gemeente die deze stap wil zetten. Op landelijk niveau heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om in samenspraak met kennisinstituten en gemeenten een nieuw afwegingskader op te stellen, waarbij een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur als leidend principe gehanteerd wordt. Op doorgaande wegen is de mogelijkheid daarvan af te wijken (lees: 50 km/uur te houden) als dat veilig kan. 

Dit afwegingskader gaan wij betrekken bij ons heroverweging. Op dit moment is al wel duidelijk dat er een nieuwe categorie weg bij gaat komen; een gebiedsontsluitingsweg met een snelheid van 30 km/uur. Dit najaar werkt kennisinstituut CROW daarvoor de inrichtingskenmerken uit. Afhankelijk van die kenmerken kan een dergelijke categorie wellicht ook interessant zijn op delen van de route Nieuwstadweg – St. Agnetenweg waar voorzieningen zijn en waar veel wordt overgestoken.

Wij verwachten nu eind dit jaar, begin 2022 ons bestuur een voorstel te kunnen doen voor de herziene versie van onze wegencategorisering. 
 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hallo , vorige maand ben ik als wijkregisseur fysiek in Lindenholt begonnen. De naam en foto zijn nog niet aangepast maar dat volgt snel. Ik wil graag telefonisch/live met iemand van jullie in gesprek over jullie idee/vraag. Wie mag ik benaderen op welk telefoonnummer? Misschien de initiatiefnemer Richard van Lotringen? Groet Peter van Zanten 

Beste initiatiefnemers, deelnemers en andere betrokkenen, Vanuit de afdeling mobiliteit is er een update over het onderzoek naar de wegcategorisering. De update was te lang om hier in de feedback te plaatsen. Daarom heb ik de update toegevoegd aan het idee. Mochten er vragen zijn stel ze gerust via wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl. We laten dit idee hier staan en zullen nieuwe informatie toevoegen wanneer er meer bekend is.

Hartelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw betrokkenheid. De St. Agnetenweg wordt meegenomen in onderstaand onderzoek. Daarom wordt dit idee voor nu verplaatst naar het archief.

In september heeft het college ingestemd met het ambitiedocument mobiliteit 2019. In dit document staat wat de gemeente wil op het gebied van mobiliteit. Een van de ambities is dat er onderzocht gaat worden welke 50 km/uur wegen omgebouwd kunnen worden naar 30 km/uur wegen. De St. Agnetenweg is een van de wegen waarvoor onderzocht wordt of het een 30 km/uur weg kan worden. Of een weg 30 km/uur kan worden is afhankelijk van een aantal voorwaarden zoals of het een route is bij calamiteiten en hoe vaak er een bus rijdt. Ook moet het uiterlijk van de weg aan de richtlijnen voldoen.

Als een weg aan alle voorwaarden voldoet kijken we wanneer we de weg aan kunnen passen. We passen de wegen aan wanneer er onderhoud gepland is aan de weg, zodat we de werkzaamheden tegelijkertijd uit kunnen voeren. De wegen die in aanmerking komen worden dus niet direct aangepast. De aanpassingen zullen in de aankomende jaren uitgevoerd worden. Wanneer deze werkzaamheden gepland zijn vindt u ze terug onder het kopje werkzaamheden op MijnWijkplan.

Reacties

Omdat het vanuit de gemeente stil blijft had ik de hoop al opgegeven, misschien jullie ook? Ik zie dat het niet is gelukt om begin 2022 een voorstel te doen voor de wegencategorisering. Maar via google kwam ik op de site van gemeente uit waarop ik het volgende lees: "Het college stuurt in het vierde kwartaal van 2023 een raadsvoorstel over de wegencategorisering van 50 naar 30 km/u (...)" Klinkt als goed nieuws, ook al is het een stuk later. Ik weet niet hoe we kunnen zorgen dat de Nieuwstadweg en de St. Agnetenweg op de lijst voor 30 km/u komen te staan. Misschien dat een medewerker van de gemeente meeleest, en anders zouden we de wijkregisseur kunnen benaderen? Voor de liefhebber: dit onderwerp is besproken in de raadsvergadering op 7 juni 2023. Het agendapunt is 7.3 Raadsvoorstel Agenda versnelling mobiliteitstransitie (31/2023). Je kunt er komen via dit adres: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c433ecda-5c25-4037-a15d-2f0f40c23acc

Antwoord

Via Fons Nijhof(wonende aan de Nieuwstadweg) kreeg ik de volgende informatie: Ik ben daar al een tijd mee bezig vanuit het Bewonersoverleg  Lindenholt. . Binnen het BOL is een werkgroep Mobiliteit gestart maar de wijkregisseur fysiek moet daar het nodige voorwerk doen. Dit is een vacature binnen de gemeente maar per 1 november is er een nieuwe wijkregisseur. Hij/zij zal dit op zich moeten nemen. Daarnaast is de onveilige verkeerssituatie in Lindenholt ook aan de orde in het stadsdeelprogramma Lindenholt dat door de gemeente gemaakt. Ik schat de kans dat er iets gedaan wordt aan de Agnetenweg/Nieuwstadweg gering .Dit is iets van de lange termijn. Als er iets gedaan zou moeten worden ivm 30 km beleid kan dit ook nog jaren duren. We moeten als bewoners een duidelijk signaal afgeven. De werkgroep kan ondersteuning krijgen van het Bewonersoverleg ivm ondersteuning, adviezen en gezamenlijk optreden. Groet Fons

Antwoord

Hallo Peter, Fijn dat je bent begonnen. Het lijkt mij ook logisch dat je in de eerste instantie contact opneemt met Richard van Lotringen. Je kunt mij ook gerust bellen of een kop koffie komen doen. Mijn 06-nummer deel ik liever niet via deze site, maar dat is vast bekend bij de gemeente. Met vriendelijke groet, Roel Kuipers

Antwoord

En weer is er door te hard rijden een betonpaal uit de grond gereden (inmiddels derde keer een betonpaal, 1 x persoon #Stillcounting)

Antwoord

Ik hoop dat de gemeente en moet natuurlijk de regelgeving mee zitten, snel iets kunnen betekenen. Zelf woon ik aan de nieuwstadweg, m’n achtertuin grenst hieraan en maak hierdoor veel mee. Er wordt regelmatig hardt gereden, en of het gas even optrekken. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties omdat bochten niet altijd overzichtelijk zijn, en de weg te smal is voor twee auto’s plus nog fietsers. Heb al meegemaakt dat mensen bij de bocht van de pizzeria uit de bocht vliegen, en betonnen paaltje raken. Het plaatsen van weg versmallingen en/of drempels zou een uitweg kunnen zijn. Maar voor nu is een tijdelijke oplossing SNELHEID CONTROLEREN! ga een zaterdag of zondag met mooi weer staan of avonds door de weeks, en je hebt zo een paar boetes te pakken.

Antwoord

Klopt, die betonpalen zijn er voor de tweede keer in een jaar tijd eruitgereden in de bocht bij de voormalige pizzaria.Afgelopen zomer is er zelfs een auto tegen de paal aangereden bij het zebrapad (VOP), je zou er maar gestaan hebben.

Antwoord

in diverse reacties over snelheids beperkingen t.o. van agnetenweg naar 30km ik denk dat er wat vaker gecontroleerd moet worden of de bewoners bij zich zelf te raden gaan want de zwanenstraat is ook 30 km maar als je ziet hoe hard er gereden wordt van drempel tot drempel schrikbarend af en toe

Antwoord

Ik zag dat Roel Kuipers een reactie geplaatst had op Mijn Wijkplan St.Agnetenweg 25. Dit item betreft hoofdzakelijk de verkeerssituatie rondom het horecapand hoek St.Agnetenweg/Nieuwstadweg. De verkeersonveilige situatie rond het pand wordt al jarenlang bij de gemeente aangekaart dit uitgebreid gedocumenteerd met foto's van alle voorkomende situaties die de heer van Lotringen hierboven beschreven heeft. Het antwoord is steeds hetzelfde "er zijn geen verkeerd geparkeerde auto's, verkeersonveilige situaties aangetroffen, ook is er geen parkeeroverlast geconstateerd". (wethouder Velthuis 28/11/2017). "Parkeerproblemen kunt u gewoon bij de gemeente melden". (burgemeester Bruls 29/06/20). Bij de uitbreiding van de horeca van 70 naar 230m2 is in strijd met de geldende regels geen enkele parkeereis gesteld. Gemeente weigert dit te motiveren.

Antwoord

Ik ondersteun deze groep al langer. En zelf heb ik al verschillende ideeën aangeleverd. Wat opvalt is dat alle ideeën tot nu toe zijn verplaatst voor nu naar het archief. En natuurlijk kan een archief weer geopend worden. Ik hoop dat de gemeente eigenlijk heel de kampen eens zou komen bekijken. Parkeervakken gaat maken. De wijk is zoals boven al beschreven door de initiatiefnemer niet veilig. En daardoor is de uitstraling ook minder.

Antwoord

Mooi om te zien dat dit idee ondertussen al door maar liefst 49 bewoners gesteund wordt! @Gemeente Nijmegen; Vanaf welke aantal neemt u een idee serieus in behandeling?

Antwoord

Beste gemeente Nijmegen, Bedankt voor uw reactie. Ik heb het relevante deel van de het ambitiedocument gelezen en lees daarin dat een belangrijke voorwaarde is dat de auto-intensiteit voldoende laag is, om er een 30 km/uur weg van te maken. Dit is m.i. in geval van de Nieuwstadweg / St. Agnetenweg een kip-ei redenatie. Ik heb namelijk de indruk dat de auto-intensiteit hoog is omdat het ook een sluiproute voor verkeer is. De Ijpenbroekweg heeft namelijke een slechte doorstroming door alle verkeerslichten, waardoor veel sluipverkeer via de Nieuwstadweg / St. Agnetenweg gaat. Zodra de Nieuwstadweg / St. Agnetenweg 30/km per uur is, zal het verkeer afnemen, omdat deze sluiproute dan minder interessant is.

Antwoord

Bovendien gaat u met uw reactie voorbij aan de bedoeling van de initiatiefnemer R. van Lotringen, namelijk om de weg veiliger te maken. Mocht de gemeente tegen de wensen van een groot aantal betrokken inwoners in er voor kiezen om er geen 30 km/uur weg van te maken, dan zijn er ook nog alternatieve mogelijkheden om de veiligheid te verhogen. Allicht dat u meer over dat onderzoek kunt vertellen en aan kunt geven hoe de inwoners hier een rol in spelen? Ik ben er geen voorstander van om dit idee te verplaatsen naar het archief, omdat het daardoor mogelijk aan de aandacht ontglipt. Het lijkt mij verstandig om dit idee open te laten staan, to dat de gemeente een passende oplossing voor het onderliggende probleem heeft gevonden. Bij voorkeur door de Nieuwstadweg /St. Agnetenweg om te bouwen naar een 30 km/uur weg. Hierdoor krijgt en houdt het idee de aandacht die het verdient.

Antwoord

Bedankt voor je reactie Roel. Ik ben bang dat het idee inderdaad dreigt te verdwijnen in het archief. Terwijl het met de dag onveiliger wordt. Mvg Richard

Antwoord

Bedankt voor je reactie Roel. Ik ben bang dat het idee inderdaad dreigt te verdwijnen in het archief. Terwijl het met de dag onveiliger wordt. Mvg Richard

Antwoord

In 2016 was er een meting. Duur 11 dagen.15077 verkeersbewegingen. Waarvan 10196 personenauto's. 721 vrachtwagens. 3307 bestelauto's, 225 trailers en 628 tweewielers. Hieruit kan men toch een conclusie trekken... Zou je denken.

Antwoord

In 2016 was er een meting. Duur 11 dagen.15077 verkeersbewegingen. Waarvan 10196 personenauto's. 721 vrachtwagens. 3307 bestelauto's, 225 trailers en 628 tweewielers. Hieruit kan men toch een conclusie trekken... Zou je denken.

Antwoord

Er moet inderdaad iets gebeuren. Ik ben betroffen omdat ik aan de St Agnetenweg woon. Er wordt echt hard gereden, in mijn beleving vooral op het stuk tussen de IJpenbroekweg en toegang Voorstenkamp. Daar bovenop komt nog de geluidsoverlast. Ik ben voor drempels, een wegversmalling o.i.d. om de snelheid en het lawaai omlaag te halen.

Antwoord

Van woonwijken, dus niet hofjes, straatjes, maar wijken, is het eigenlijk het beste als regel te stellen dat deze 30km zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk, uiteraard. Voor de Kamp is het goed voor verkeersveiligheid, woonplezier, rust en buitenplezier. Bovendien wordt de eenduidigheid groter en gelden er niet overal verschillende snelheidslimieten. Een woonwijk zou elke bestuurder het gevoel moeten geven dat 50 te hard is, dit kan ook heel goed versterkt worden door slim groenvoorzieningen te (ver)plaatsen. Het gaat immers om de ervaring van de bestuurder dat een bepaalde snelheid passender is dan een andere.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 08-04-2020