Project Fier: herontwikkeling Molenpoortpassage

De Molenpoortpassage in Nijmegen krijgt een complete make-over. Ontwikkelaar MWPO wil hier een nieuwe en aantrekkelijke plek in de binnenstad realiseren met ruimte voor winkels, horeca en wonen. Dit project heet Fier. De ontwikkeling van Fier draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat van het Vlaams Kwartier. Om het project mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Molenpoortpassage

De verouderde Molenpoortpassage staat in de binnenstad van Nijmegen en maakt onderdeel uit van het Vlaams Kwartier. MWPO, de eigenaar van de Molenpoortpassage, is van plan om het gebouw te herontwikkelen tot een aantrekkelijke plek met een mix aan functies. MWPO verwacht begin 2026 met de sloopwerkzaamheden te starten. Tot die tijd blijft het huidige winkelcentrum gewoon open en zijn er nog nieuwe huurders welkom.              

In de directe omgeving van de Molenpoort (Tweede Walstraat en Vlaamsegas) staat de leefbaarheid onder druk. De ontwikkeling van Fier draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat van het Vlaams Kwartier. De komst van circa 800 nieuwe bewoners in het gebied, de nieuwe inrichting van het gebied, en de menging van  functies in het gebied zorgen voor een levendig en goed verlicht gebied zowel overdag als ’s avonds.

Fier

Fier zal bestaan uit vijf hoofdgebouwen met in het hart van het gebied een reeks van pleintjes, straatjes en collectieve plekken. Het nieuwe plein en de nieuwe straten die onder andere de Molenstraat, Tweede Walstraat en Ziekerstraat met elkaar gaan verbinden zullen nieuwe namen krijgen. Heeft u ideeën voor de naamgeving? U kunt ze uiterlijk 1 juli indienen via nijmegen.nl.

De gebouwen krijgen een mix aan functies. Op de begane grond worden winkels afgewisseld met horeca en gemeenschappelijke of maatschappelijke voorzieningen. Op de verdiepingen komt huisvesting voor diverse doelgroepen, zoals jongeren, doorstromers en ouderen met een zorgvraag. De maximaal 435 woningen krijgen een grote diversiteit aan indelingen en worden in het sociale-, middeldure- en het dure segment gerealiseerd. De meeste woningen worden voor de verhuur bestemd.

Autoloze ontwikkeling

Fier wordt een autoloos-complex. Dat betekent dat er geen parkeerplaatsen komen voor de bewoners en overige gebruikers en dat zij geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning voor de binnenstad. Wel komen er extra deelmobiliteit voorzieningen.

Met de sloop van het huidige pand zal ook de Molenpoortgarage verdwijnen. Alle gebouwen  krijgen ruime fietsenstallingen op de begane grond bestemd voor bewoners. Voor bezoekers wordt er een openbare fietsenstalling met 450 plekken gerealiseerd, met een ingang aan de Ziekerstraat.

Wijziging Bestemmingsplan

De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan om Fier mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan is op dinsdag 12 december 2023 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In dit plan staat dat de Molenpoortpassage gesloopt mag worden en welke nieuwe gebouwen er voor in de plaats mogen komen. Het ontwerpbestemmingsplan bevat ook onderzoeken naar de gevolgen van de verbouwing. Zoals onderzoeken naar de bodemkwaliteit, een zon- en windstudie en archeologie.

Bij het ontwerpbestemmingsplan horen nog twee andere besluiten: het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Het college heeft tevens het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.- beoordeling volstaat. Uit de vormvrije m.e.r. die is uitgevoerd blijkt dat geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieubeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r. beoordeling. Bij gebieden van 100 hectare of meer, of een aangesloten gebied van 2000 woningen of meer, is een MER verplicht. Het project Molenpoort blijft ruim onder deze waarden.

Ontwerpbesluit Hogere (Geluids)waarden

Een ‘besluit hogere waarden' is noodzakelijk om twee van de 435 woningen binnen Fier te mogen realiseren. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat in deze twee woningen geluidshinder kan worden ervaren van de Oranjesingel en dat deze hoger ligt dan de advieswaarde. De hoogste toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. Om deze twee woningen te kunnen realiseren is het college voornemens om middels het besluit hogere waarden mee te werken aan de realisatie ervan.

Inloopavond 11 januari 2024

We nodigen u uit om op donderdag 11 januari 2024 naar de inloopavond over Fier te komen. Deze avond lichten de eigenaar MWPO en ambtenaren van de gemeente de plannen toe en kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt inlopen tussen 18.30 tot 20.00 uur in zaal b0.01 in het stadhuis op de Korte Nieuwstraat 6.

Reageren op de plannen

Vanaf zaterdag 16 december 2023 tot en met vrijdag 26 januari 2024 liggen zowel het ontwerpbestemmingsplan, als de twee bovengenoemde besluiten ter inzage. In deze periode heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren door een zienswijze in te dienen.

De documenten zijn te bekijken bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen of online.

Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan op één van de volgende manieren:

  • •  Online: ga naar Nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met E-herkenning - is hierbij verplicht.
  • •  Schriftelijk tegen het ontwerpbestemmingsplan (inclusief vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit): stuur een brief naar de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
  • •  Schriftelijk tegen het ontwerpbesluit hogere waarden: stuur een brief naar de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
  • •  Plan een afspraak voor een 1 op 1 gesprek: mail naar fier@nijmegen.nl of bel naar 14 024 en vraag naar Marloes Peters (projectmedewerker) of René van der Straaten (senior projectleider).

In de zienswijze vermeldt u:

•              Uw naam en adres;

•              De datum;

•              De naam en het dossiernummer van de plannen waarop u reageert;

•              De redenen waarom u een zienswijze indient;

•              Uw handtekening (bij schriftelijke zienswijzen).

Procedure

Tot en met vrijdag 26 januari kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Na deze periode reageert het college van burgemeester en wethouders (B&W) op alle ingediende zienswijzen in een zogenoemde reactienota zienswijzen. Het college van B&W weegt alle zienswijzen af en past waar nodig de plannen aan.

De gemeenteraad stelt (eventueel naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen gewijzigde) bestemmingsplan vast. Het zogenaamde vaststellingsbesluit van de gemeenteraad wordt ter inzage gelegd. Hierna volgt een periode van 6 weken waarin u de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan tegen het besluit bij de Raad van State.

 

Participatie en communicatie

Bij de totstandkoming van dit plan zijn omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Er zijn al verschillende bijeenkomsten van MWPO geweest; variërend van inloopavonden voor omwonenden, huurders en belanghebbenden.

  • • Op 22 september 2021 heeft overleg met de huurders/winkeliers van de Molenpoort plaatsgevonden. Dit was een eerste kennismaking voor de winkeliers en de ontwikkelaar.
  • • Op 5 oktober 2021 heeft overleg met cultuurhistorische organisaties plaatsgevonden. De aanwezigen werd verteld over de locatie, ontwerpkaders en uitgangspunten en konden input meegeven.
  • • Op 7 oktober 2021 is een inloopavond voor omwonenden en belanghebbende (waaronder eveneens de huurders/winkeliers) georganiseerd. Naast kennismaking werd er een presentatie gegeven door de ontwikkelaar rondom de ontwerpkaders en uitgangspunten voor het project vanuit de gemeente. Daarnaast werd er input opgehaald voor de planontwikkeling.
  • • Op 12 september 2023 heeft er een nieuwe omgevingsdialoog plaatsgevonden met daarin opgenomen een concreter plan. Op de website van de projectontwikkelaar MWPO zijn de informatieborden van de informatiebijeenkomst van 12 september 2023 te downloaden.

Vragen over het project en het participatieproces kunt u stellen aan de ontwikkelaar MWPO. Een participatieverslag van bovengenoemde bijeenkomsten is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.

Meer informatie

•              Het ontwerpbestemmingsplan

•              Persbericht

•              Fier Website van vastgoedontwikkelaar MWPO

Volg deze website om op de hoogte te blijven van de plannen en de inspraakmogelijkheden.
Heeft u nog een vraag, stuur dan een email naar Fier@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ben op 11 januari naar de informatie avond gegaan en vind het een prima ontwikkeling voor het stadscentrum. De uitleg door een medewerkster van Fier was erg duidelijk en verhelderend. Prima gedaan. Hartelijk dank!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-08-2023