Project Fier: herontwikkeling Molenpoortpassage

De Molenpoortpassage in Nijmegen krijgt een complete make-over. De ontwikkelaar MWPO wil hier een nieuw aantrekkelijk stukje binnenstad realiseren met plek voor winkelen en wonen, afgewisseld met gezellige pleintjes, aan een open en groene straat. Dit project heet Fier. Om het project mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.


Fier

De verouderde Molenpoortpassage staat in de binnenstad van Nijmegen en maakt onderdeel uit van het Vlaams Kwartier. MWPO, de eigenaar van de Molenpoortpassage, is van plan om de huidige Molenpoortpassage te herontwikkelen tot een aantrekkelijke plek met een mix aan functies. Zo komen er verschillende gebouwen en worden op de begane grond winkels afgewisseld met horeca en gemeenschappelijke of maatschappelijke voorzieningen. Op die manier wil de ontwikkelaar zorgen voor een levendige en sociaal veilige aansluiting met het omliggende gebied.


Het plan

Op de verdiepingen komt huisvesting voor diverse doelgroepen, zoals jongeren, doorstromers en ouderen met een zorgvraag. De maximaal 435 woningen krijgen een grote diversiteit aan indelingen en worden in het sociale-, middeldure- en het dure segment gerealiseerd. De meeste woningen worden voor de verhuur bestemd. Alle gebouwen krijgen ruime fietsenstallingen op de begane grond en er komt duurzame deelmobiliteit.

MWPO verwacht begin 2026 met de sloopwerkzaamheden te starten. Tot die tijd blijft het huidige winkelcentrum gewoon open en zijn er nog nieuwe huurders welkom.


Bestemmingsplanherziening

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan om Fier mogelijk te maken. In het nieuwe bestemmingsplan mag het bestaande gebouw, de Molenpoortpassage, gesloopt worden en worden diverse nieuwe en deels hogere volumes voor woningen, horeca en buitenruimte toegestaan. Het bestemmingsplan bevat ook onderzoeken naar de gevolgen van de verbouwing. Zoals onderzoeken naar de bodemkwaliteit, zon- en windstudie en archeologie.

Met een nieuw bestemmingsplan wordt de transformatie van de Molenpoortpassage juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in december 2023 in het college van B&W behandeld. 


Participatie en communicatie

Bij de totstandkoming van dit plan zijn omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Er zijn al verschillende bijeenkomsten van MWPO geweest; variërend van inloopavonden voor omwonenden, huurders en belanghebbenden.

  • - Op 22 september 2021 heeft overleg met de huurders/winkeliers van de Molenpoort plaatsgevonden. Dit was een eerste kennismaking voor de winkeliers en de ontwikkelaar.
  • - Op 5 oktober 2021 heeft overleg met cultuurhistorische organisaties plaatsgevonden. De aanwezigen werd verteld over de locatie, ontwerpkaders en uitgangspunten en konden input meegeven. 
  • - Op 7 oktober 2021 is een inloopavond voor omwonenden en belanghebbende (waaronder eveneens de huurders/winkeliers) georganiseerd. Naast kennismaking werd er een presentatie gegeven door de ontwikkelaar rondom de ontwerpkaders en uitgangspunten voor het project vanuit de gemeente. Daarnaast werd er input opgehaald voor de planontwikkeling.
  • - Op 12 september 2023 heeft er een nieuwe omgevingsdialoog plaatsgevonden met daarin opgenomen een concreter plan. Op de website van de projectontwikkelaar MWPO zijn de informatieborden van de informatiebijeenkomst van 12 september 2023 te downloaden.

Vragen over het project en het participatieproces kunt u stellen aan de ontwikkelaar MWPO. Een participatieverslag van bovengenoemde bijeenkomsten wordt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.

Houdt deze pagina in de gaten voor informatie over aanvullende communicatie en/of participatiemomenten.
 

Naamgeving nieuwe straten

Het nieuwe plein en de nieuwe straten die onder andere de Molenstraat, Tweede Walstraat en Ziekerstraat met elkaar gaan verbinden zullen nieuwe namen krijgen. Heeft u ideeën voor de naamgeving? U kunt ze indienen via nijmegen.nl.


Meer informatie

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 28-08-2023